Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

adres:
 ul. Oczapowskiego 8
 10-719 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

kontakt:
 tel. 895233316


Opis

Kilka słów o Wydziale

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM może się pochwalić ponad 60-letnią historią. Uwzględniając ciągłość i tradycje poprzedników, z których powstał, to już blisko 90-lat kształcenia! Dotychczas kortowskie mury Wydziału opuściło ok 30 tys. absolwentów z dyplomami inżyniera lub magistra inżyniera. Wydział jest też dumny ze swojej kadry naukowo-dydaktycznej, która tworzy bogaty zespół ekspertów. W 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało po raz kolejny Wydziałowi kategorię A w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej. Oznacza to, że w Polsce jednostka jest liderem wśród Wydziałów Rolniczych, w Polsce.

 

Oferta dydaktyczna Wydziału uwzględnia następujące kierunki studiów:

Rolnictwo (od 1950 r.), Ochrona Środowiska (od 1997 r.),

Ogrodnictwo (od 1999 r.),

Architektura Krajobrazu (od 2000 r.),

Leśnictwo (od 2011 r.).

Odnawialne źródła energii (od 2011 r.).

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi (NOWOŚĆ)

Studia w języku angielskim (study in English)

 

Wydział prowadzi ponadto stacjonarne studia doktoranckie z zakresu agronomii i kształtowania środowiska.

 

Dlaczego warto dołączyć do grona studentów Wydziału

  • Wydział dysponuje bazą naukowo-doświadczalną w postaci licznych laboratoriów katedralnych, zakładów i stacji doświadczalnych (ZPD Bałcyny, SDB Łężany, ZDD Tomaszkowo, SDB Bałdy, Ogród Doświadczalny z kolekcją roślin i nową halą wegetacyjną w Kortowie). Pracownicy realizują prace naukowe w ramach tematów statutowych, własnych a także projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych i w coraz większej skali z funduszy Unii Europejskiej.
  • Prestiż Wydziału przejawia się licznym udziałem jego profesorów w centralnych instytucjach decyzyjno-doradczych np. w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Nauki, Komitetach Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Rolniczych, komitetach redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, radach naukowych i wielu innych ważnych gremiach. Profesorowie z Wydziału wyróżniani byli wielokrotnie tytułami doctora honoris causa i innymi w kraju a także za granicą.

 

Kortowo - nie ma lepszego miasteczka akademickiego w Polsce!

 

W kortowskim kampusie studenci mają wszystko, co potrzebne do nauki, rozwijania pasji oraz wypoczynku. Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej przyznał UWM już kilka razy tytuł Uczelni przyjaznej studentom. Kortowo otrzymało również nagrodę miesięcznika "National Geographic Traveler" w plebiscycie "7 nowych cudów Polski"!

 

Kortowo jako miasteczko akademickie zgodnie uznawane za najpiękniejszy kampus akademicki w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie. Kampus zajmuje 230 ha i leży wśród zieleni, nad dwoma jeziorami. Większe - 95-hektarowe Jezioro Kortowskie ma piękną piaszczystą plażę i oferuje znakomite warunki do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Studenci wolny czas mogą spędzać uczestnicząc w imprezach o charakterze wystaw, koncertów, kabaretów i rozgrywek sportowych. Ponadto, towarzysko spotykają się w klubach które znajdują się w każdym domu studenta. Uczelnia posiada ponad 4 tys. miejsc w DS-ach. Domy studenckie, zlokalizowane obok obiektów dydaktycznych, składają się z pokoi 2 lub 3-osobowych, wyposażonych w sieć internetową. Jeden nich przeznaczono specjalnie na potrzeby studentów niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się o stypendia naukowe, socjalne, a także specjalne.
Najstarsza część miasteczka akademickiego pamięta koniec XIX wieku. Charakterystyczne budynki z czerwonej cegły, objęte opieką konserwatora zabytków, zostały pieczołowicie odnowione np. Katedra Ogrodnictwa, Katedra Fitopatologii i Entomologii). Dziś w starych murach mieszczą się nowoczesne laboratoria i sale wykładowe. Budynki starej części Kortowa leżą w parku, założonym na przełomie XIX i XX w. Rośnie tu ponad 100 gatunków drzew, m.in. egzotyczna metasekwoja chińska. Kilkanaście drzew jest uznanych za pomniki przyrody.

 

Zabytkową część Kortowa łączy z jego częścią nowoczesną Aleja Ofiar Katynia ze szpalerem 12 dębów i pamiątkowym głazem w centralnej części, na tzw. Górce Kortowskiej - najwyższym punkcie Kortowa. Stąd rozciąga się najpiękniejszy widok na kampus i stąd można podziwiać zieleń kortowskiego parku oraz malownicze dwa jeziora.

 

DOŁĄCZ DO RZESZY PONAD 30 000 STUDENTÓW, KTÓRZY DO TEJ PORY PRZEWINĘLI SIĘ PRZEZ SALE WYKŁADOWE WYDZIAŁU!

 

Odwiedź na FB: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM

Oferta edukacyjna

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Studia pierwszego stopnia - stacjonarne - 7 semestrów
Specjalność: Architektura krajobrazu
Studia drugiego stopnia - stacjonarne - 3 semestry
Specjalność: Kształtowanie i ochrona krajobrazu

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, sztuk pięknych oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej; przede wszystkim zaś umiejętność kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

 

LEŚNICTWO
Studia pierwszego stopnia - stacjonarne - 7 semestrów
Specjalność: Gospodarka leśna

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony zasobów leśnych, umie działać skutecznie znając wielostronną funkcję lasu, zasady użytkowania lasu i ochrony środowiska oraz prawa przyrody, posiadając przy tym umiejętność projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Może pracować w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w innych firmach związanych z leśnictwem.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia pierwszego stopnia
- stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów
Specjalność: Kształtowanie środowiska
Studia drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne - 3 semestry
Specjalności: Gospodarka odpadami, Monitoring i toksykologia środowiska, Ochrona ekosystemów wodnych, Rekultywacja środowiska

 

Absolwent posiada wiedzę podstawową i kierunkową, uzupełnioną o treści humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej. Doskonale zna zagadnienia z zakresu charakterystyki stref środowiska, zasad i technologii jego ochrony, technik odnowy, aspektów rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska. Umie praktycznie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska. Ma kompetencje do pracy w instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskiem oraz w zakładach pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych. Absolwent kierunku może także podjąć pracę w szkolnictwie.

 

OGRODNICTWO
Studia pierwszego stopnia
- stacjonarne-7 semestrów
Specjalność: Produkcja ogrodnicza
Studia drugiego stopnia - stacjonarne-3 semestry
Specjalności: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, Dekoracja przestrzenna i florystyka

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień podstawowych (np. nowoczesnych technik informatycznych, języków obcych), środowiskowych oraz ekonomicznych. Przede wszystkim zaś zna technologie produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizację pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym i potrafi kierować zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego. Posiada kompetencje do pracy w usługach, administracji i doradztwie ogrodniczym, może tez pracować w szkolnictwie.

 

ROLNICTWO
Studia pierwszego stopnia
- stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów
Specjalności: Konsulting ekonomiczno-rolniczy, Rolnictwo precyzyjne
Studia drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne - 3 semestry
Specjalności: Agrobiotechnologia, Doradztwo w agrobiznesie, Ochrona roślin, Rolnictwo ekologiczne, Zarządzanie produkcją

 

Kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiadających praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego (w tym także w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju). Jest to możliwe dzięki opanowaniu wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, znajomości ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Studia drugiego stopnia
- stacjonarne - 4 semestry
Profil kształcenia: praktyczny

 

Specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii posiadają wiedzę o technologiach wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesach konwersji do energii i paliw, o zaawansowanych technologiach wykorzystania energii słonecznej, energii wiatru, wody i geotermalnej, o zarządzaniu energetycznym i poszanowaniu energii oraz umiejętność projektowania instalacji w rozproszonych systemach energetycznych oraz w zakresie inteligentnych sieci. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie programowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju energetycznego oraz rozwiązywania lokalnych problemów energetyki.

 

GOSPODAROWANIE SUROWCAMI MINERALNYMI I ODNAWIALNYMI

Studia pierwszego stopnia - stacjonarne - 7 semestrów
Profil kształcenia: praktyczny

Kierunek jest nowatorskim ujęciem kształcenia inżynierskiego z pogranicza obszarów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych. Interdyscyplinarny kierunek gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi jest pierwszym i jedynym takim kierunkiem w Polsce. Kadra dydaktyczna to osoby z dużym dorobkiem naukowo-dydaktycznym oraz praktycznym. Szczególnie ważnym jest doświadczenie zdobyte przez nich zagranicą (USA, Kanada, Niemcy, Szwecja, Islandia i in.), zwłaszcza w przemysłowych ośrodkach badawczych.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, w laboratoriach, w przedsiębiorstwach w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych i biosurowców, w firmach zaplecza przemysłowego.

 

Studia w języku angielskim - STUDY IN ENGLISH
AGRICULTURE
ENVIRONMENTAL PROTECTION

 

Studia podyplomowe:

Pod lupą

Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Kierunek studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowany na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Studia na kierunku Architektura krajobrazu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program nauczania wiedzy z zakresu nauk biologicznych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych. Program kształcenia obejmuje rozbudowany blok przedmiotów projektowych oraz przedmiotów modułowych o charakterze artystycznym. Ofertę dydaktyczną wzbogaca możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez studenta uczelni zagranicznej, w ramach programu ERASMUS. Niezależnie od tego na kierunku przygotowano ofertę bloku zajęć w języku angielskim dla studentów zagranicznych.