Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności

 ul. Balicka 122
 30-149 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126624748


Opis

Historia nauczania przedmiotów związanych z przetwórstwem żywności w Krakowie swą tradycją sięga do Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1974 roku utworzono Oddział Technologii Żywności przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, który w 1994 roku został przekształcony w samodzielny Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie (od 2008 roku Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Prace naukowo-badawcze z zakresu przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, technicznych i technologicznych uwarunkowań procesów produkcji żywności, higieny żywności, żywienia człowieka i wielu innych pokrewnych zagadnień realizowane są w 11 jednostkach.

Jednostki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w strukturze Wydziału wraz z ich główną tematyką badawczą to:

 • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności - analiza fizykochemiczna żywności, ocena jakości i sensoryczna żywności,
 • Katedra Biotechnologii Żywności - zastosowanie enzymów w procesach technologicznych, biosynteza, ocena jakościowa żywności genetycznie modyfikowanej,
 • Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych - chłodnictwo i przechowalnictwo żywności, koncentraty spożywcze, procesy jednostkowe w technologii żywności,
 • Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego - maszyny i urządzenia, operacje jednostkowe, inżynieria procesowa,
 • Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych - surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego, przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa,
 • Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów  - przetwórstwo owoców i warzyw, surowce do przetwórstwa,
 • Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej - piwowarstwo, winiarstwo, gorzelnictwo i produkcja wódek, drożdżownictwo i napoje bezalkoholowe oraz mikrobiologia żywności, przemysłowa i środowiska,
 • Katedra Technologii Węglowodanów - przetwórstwo zbóż i ziemniaków, cukiernictwo i piekarnictwo, skrobia i jej modyfikowanie,
 • Katedra Żywienia Człowieka - żywienie człowieka, nauka o żywności, higiena i toksykologia żywności, dietetyka,
 • Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji - technologia gastronomiczna, higiena produkcji, planowanie produkcji w zakładach żywienia zbiorowego, ocena i kontrola jakości żywności,
 • Instytut Chemii - synteza, modyfikacje i charakterystyka różnych związków chemicznych organicznych i nieorganicznych, m.in. oligomerów, polimerów, związków chiralnych, oligonukleotydów; badania nad strukturą i aktywacją enzymów, działaniem widzialnego światła liniowo spolaryzowanego oraz wytwarzanie nanostruktur.


Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Technologii Żywności, prowadząc badania naukowe wykorzystuje nowoczesną bazę aparaturowo-analityczną oraz pozostaje w ciągłym kontakcie z naukowcami z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Tematyka badawcza jest stale dostosowywana do potrzeb współczesnego przetwórstwa żywności i nauk żywieniowych i podejmuje także nowe problemy badawcze, które będą istotne w przyszłości.

Wspólnie z krakowskimi uczelniami, m. in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą czy Politechniką Krakowską są realizowane granty badawcze, współpraca rozwija się także z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Łódzka i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przeprowadzonej kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych za okres 2013-2016, przyznało Wydziałowi Technologii Żywności w 2017 roku kategorię naukową A (poziom bardzo dobry).

Na Wydziale zatrudnionych jest 172 osób, w tym 120 pracowników naukowo-dydaktycznych (49 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 71 doktorów, wykładowców i asystentów), uczestniczących w procesie dydaktycznym.

STUDIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI


Zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej studia na Wydziale Technologii Żywności, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne, są dwustopniowe. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry, z wyjątkiem 4-semestralnych studiów niestacjonarnych na kierunku Dietetyka. Obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się ok. 1700 studentów.

Studia na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA funkcjonują w Krakowie od 1974 roku. Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, istnieje możliwość podjęcia także płatnych studiów II stopnia w języku angielskim na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Food Technology and Human Nutrition).

W 2012 roku został powołany kierunek DIETETYKA, a w 2014 r. ? kierunek JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI. W roku 2017 uruchomiono jedyny w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie kierunek o profilu praktycznym: BROWARNICTWO I SŁODOWNICTWO.

Realizowane na Wydziale Technologii Żywności studia mają na celu przygotowanie kadry, głównie dla potrzeb przemysłu spożywczego, zakładów żywienia zbiorowego, laboratoriów, instytutów badawczych, przemysłu farmaceutycznego, szkolnictwa i nauki. Duże zainteresowanie oferowanymi kierunkami studiów wynika ze zwiększającej się liczby małych i średnich zakładów oferujących nowe miejsca pracy dla specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz towaroznawstwa, dietetyki, a także jakości i bezpieczeństwa żywności.

Program naukowy i dydaktyczny Wydziału został dostosowany do potrzeb gospodarki rynkowej w zintegrowanej Europie. Nawiązaliśmy różne formy współpracy naukowej i dydaktycznej z wieloma ośrodkami zagranicznymi m. in. w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji i Turcji. Pracownicy Wydziału prowadzą również projekty badawcze finansowane ze środków europejskich. Prowadzimy również wymianę studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus, co umożliwia zdobycie cennych doświadczeń na zagranicznych uczelniach.

Już w 2002 roku Wydział Technologii Żywności uzyskał akredytację (Certyfikat Jakości Kształcenia) nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Rolniczych, a w 2004 i 2010 roku pełną akredytację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. W roku 2016 Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła program studiów i jakość kształcenia na kierunkach technologia żywności i żywienia człowieka oraz dietetyka przyznając 6-cio letnią akredytację (do roku akademickiego 2022/2023)

TRZY CERTYFIKATY DLA DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

W kwietniu 2018r. dwa kierunki studiów pierwszego stopnia, prowadzone przez Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - Dietetyka oraz Browarnictwo i Słodownictwo otrzymały Certyfikaty "Studia z Przyszłością". Ponadto kierunek Dietetyka otrzymał certyfikat nadzwyczajny - "Lider jakości kształcenia".

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna


STACJONARNE
Studia I stopnia

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (specjalności: technologia żywności, żywienie człowieka, bioinżynieria i bioprocesy)
 • DIETETYKA
 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • BROWARNICTWO I SŁODOWNICTWO

Studia II stopnia

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (specjalności: Technologia żywności, Żywienie człowieka z dietetyką)
 • DIETETYKA (3 semestry)
 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION (studia w języku angielskim)


NIESTACJONARNE
Studia I stopnia

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (specjalność: technologia żywności)

Studia II stopnia

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • DIETETYKA (4 semestry)


PODYPLOMOWE

 • JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI I SYSTEMY JEJ GWARANTOWANIA
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI
 • DYPLOMOWANY PIWOWAR - TECHNOLOGIA BROWARNICZA Z ELEMENTAMI TECHNIKI
 • DYPLOMOWANY ENOLOG ? TECHNOLOGIA WINIARSKA I MIODOSYTNICZA

 

Kierunki studiów


TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
I i II Stopień
Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz nauk technicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Absolwent posiada kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także prowadzić edukację żywieniową. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Wymagania rekrutacyjne
Studia I stopnia
O przyjęcie w procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka mogą się ubiegać osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości oraz ocen klasyfikacji końcowej (stara matura). Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony): 1 przedmiot do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (odpowiedni blok), wiedzy o żywieniu i żywności. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu (www.rekrutacja.urk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wtz.ur.krakow.pl/rekr.html).

Studia II stopnia
Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest uzyskanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiegają kandydaci lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.

Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej z ocen ze studiów I stopnia i oceny na dyplomie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu (www.rekrutacja.urk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wtz.ur.krakow.pl/rekr.html).

DIETETYKA
I i II Stopień
Absolwenci kierunku Dietetyka nabywają kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego, a także prowadzenie edukacji żywieniowej.

Wykazuje umiejętności pozwalające na wykonywanie oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz rozpoznawania niedożywienia, planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet. Absolwent tego kierunku jest ponadto specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności i potraw. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach dietetyka w zakładach służby zdrowia, żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, jak również na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów/potraw dietetycznych. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w planowaniu żywienia różnych grup ludności, ocenie sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Wymagania rekrutacyjne
Studia I stopnia
O przyjęcie w procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości oraz ocen klasyfikacji końcowej (stara matura). Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) ? jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomia, matematyki.

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (odpowiedni blok) oraz wiedzy o żywieniu i żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu (www.rekrutacja.urk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wtz.ur.krakow.pl/rekr.html).

Studia II stopnia
Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia stacjonarne na kierunku Dietetyka (3 semestry) jest posiadanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Dietetyka, bądź z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunkach pokrewnych, a na studia II stopnia niestacjonarne na kierunku Dietetyka (4 semestry) ? posiadanie dyplomu z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na kierunku Dietetyka, lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra na kierunkach pokrewnych.

Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat. W przypadku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Dietetyka, za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku Dietetyka. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.

Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej z ocen ze studiów I stopnia i oceny na dyplomie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu (www.rekrutacja.urk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wtz.ur.krakow.pl/rekr.html).

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
I i II Stopień
Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, biologicznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sensorycznej i instrumentalnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, instytucjach urzędowej kontroli żywności. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci studiów I stopnia, inżynierskich są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, magisterskich.

Wymagania rekrutacyjne
Studia I stopnia
O przyjęcie w procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości oraz ocen klasyfikacji końcowej (stara matura). Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) - 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych (w odpowiednim bloku) oraz wiedzy o żywieniu i żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu (www.rekrutacja.urk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wtz.ur.krakow.pl/rekr.html).

Studia II stopnia

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności jest uzyskanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej z ocen ze studiów I stopnia i oceny na dyplomie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu (www.rekrutacja.urk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wtz.ur.krakow.pl/rekr.html).

Browarnictwo i Słodownictwo
I Stopień
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej, jest specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze, zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą, a także zna zagadnienia formalno-prawne w tym segmencie działalności gospodarczej. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Wymagania rekrutacyjne
Bez postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści eliminacji centralnych następujących olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, a także laureaci (do 5 miejsca) eliminacji centralnych olimpiad wiedzy o żywieniu i żywności (poprzednia nazwa ?Olimpiada wiedzy o żywieniu") oraz wiedzy i umiejętności rolniczych (w odpowiednim bloku).

Lista przedmiotów branych pod uwagę obejmuje dla poziomu podstawowego lub rozszerzonego matury, jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: matematyka, chemia, fizyka z astronomią, biologia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu (www.rekrutacja.urk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wtz.ur.krakow.pl/rekr.html).