Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii

 pl. Curie-Skłodowskiej 2
 20-031 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 815375716


Opis

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będący jednym z 12 wydziałów uczelni stwarza wiele możliwości rozwoju i jest świetnym miejscem do podjęcia studiów w dziedzinie chemii. Priorytetem uczelni jest wysoka jakość kształcenia, bo to gwarantuje studentom szybkie odnalezienie się na rynku pracy. Innowacyjne metody kształcenia wspierają proces dydaktyczny, na którego sukces składają się:
 • nauczyciele akademiccy (nazwiska znane i uznane na krajowym i międzynarodowym forum nauki)
 • supernowoczesna baza dydaktyczna (dzięki środkom strukturalnym i dofinansowaniu na ten cel na poziomie 120 mln zł zakupiono najnowocześniejszą aparaturę, która pozwala prowadzić wieloaspektową działalność badawczo-naukową w kierunku m.in. środków biologicznie aktywnych, nowoczesnych materiałów i szeroko pojętej analityki).

Studenci Wydziału Chemii UMCS otrzymują wsparcie finansowe. Stypendia naukowe i socjalne oraz stypendia rektora pomagają studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zdobyć niezależność finansową.

Uczelnia dostrzega wartość współpracy międzynarodowej. W ramach programu Erasmus+, a także innych umów międzynarodowych, współpracuje z ponad 40 uczelniami m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Portugalii, Grecji i Turcji. Prowadzona wymiana międzynarodowa studentów i wykładowców efektywnie przyczynia się do rozwoju kariery zawodowej.

Studenci mają szansę na rozwój naukowy i zawodowy poprzez kursy, szkolenia i warsztaty oraz spotkania z pracodawcami organizowane przez uczelnię. Dzięki temu studenci poznają realia rynku pracy, nawiązują pierwsze kontakty zawodowe i zyskują praktyczne przygotowanie do zawodu chemika. Wydział odpowiada także na bieżące potrzeby rynku w zakresie usług badawczych i rozwiązywania bieżących problemów. Pomocne są w tym przypadku relacje i współpraca z pracodawcami, którzy wspierają działania Uniwersytetu. Studentom w kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej pomaga także Biuro Karier.

Uczelnia wspiera inicjatywy studenckie: aktywnie działającą Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Chemii, koła naukowe "Alkahest", "Bioaktywni" oraz Koło Naukowe Studentów Chemii Kryminalistycznej "Sherlock". Dzięki ich aktywnemu działaniu UMCS uczestniczy w takich wydarzeniach jak Lubelski Festiwal Nauki, Olimpiada Chemiczna, Wojewódzki Konkurs Chemiczny, Próbna Matura z Chemii, Turniej Alchemiczny, Bal Chemika, Drzwi Otwarte i wiele innych.

Każdy kolejny rok przynosi zmiany w planach dydaktycznych i organizacji studiów chemicznych na Wydziale. Pozwala to na pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii, a wprowadzenie takich zmian do tradycyjnego sposobu kształcenia daje studentom możliwość łatwego wyboru spośród wielu przedmiotów wykładanych nie tylko na Wydziale Chemii, ale także na innych wydziałach chemicznych w Polsce i Europie zgodnie z postanowieniami Procesu Bolońskiego.

Zobacz jak wyglądają studia na Wydziale Chemii:Już po raz drugi Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego doceniła nowe specjalności na Wydziale Chemii UMCS przyznając im Certyfikaty i Znaki Jakości "Studia z Przyszłością". Są to: Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej, studia I stopnia oraz Technologie fotoniczne i światłowodowe, studia II stopnia. Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej uzyskała ponadto Certyfikat Nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia" na rok 2018 r. Warto wspomnieć, że w roku ubiegłym tymi zaszczytnymi certyfikatami odznaczona została Chemia kryminalistyczna.

Oferta edukacyjna

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalnościach dostępne na stronie: irk.umcs.lublin.pl

CHEMIA

Studia I stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
 • analityka chemiczna
 • chemia kryminalistyczna
 • chemia podstawowa i stosowana
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia I stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia II stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • analityka chemiczna
 • chemia kryminalistyczna
 • chemia podstawowa i stosowana, specjalizacje: fizykochemiczno-teoretyczna, organiczna, nieorganiczna, materials chemistry - studia w języku angielskim
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • Technologie fotoniczne i światłowodowe

Studia II stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • chemia materiałowa

 

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej.

Program specjalności zawiera, obok typowych modułów ?chemicznych", moduły, których treści pozwolą poznać tajniki pracy w pracowni renowatorskiej. Zajęcia objęte planem studiów będą prowadzone zarówno przez specjalistów z Wydziału Artystycznego, jak i Wydziału Chemii UMCS. Zaproponowany interdyscyplinarny charakter kształcenia bogaty w przedmioty artystyczne takie jak historia sztuki oraz przedmioty praktyczne związane z zasadami prac konserwatorskich, wykonywania rzeźby i detali architektonicznych, konserwacji dekoracji, wyposażenia wnętrz i malarstwa ściennego, materiałoznawstwa konserwatorskiego, zasad sporządzania inwentaryzacji, dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, czy komputerowych dokumentacji prac renowatorskich zapewni kompleksowe wykształcenie w tym kierunku.

Ważnym elementem procesu dydaktycznego są praktyki zawodowe. W szczególności należy wymienić wykonywanie różnego rodzaju prac renowatorskich i konserwatorskich na terenie muzeów, cmentarzy (zabytkowe nagrobki), czy też zabytkowych kamienic na terenie Lublina. Sprzyjać temu będą zajęcia u naszych partnerów. Muzeum Lubelskie, Muzeum Wsi Lubelskiej i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym to tylko nieliczne przykłady instytucji, z którymi Wydział Artystyczny UMCS ma podpisane umowy dotyczące współpracy. To tu studenci będą mogli odbywać praktyki zawodowe podnosząc swoje kompetencje.

 

Analityka chemiczna.

Jest to specjalność funkcjonująca na Wydziale Chemii UMCS od wielu lat. Wydział znany jest z wysokiego poziomu badań naukowych w zakresie szeroko pojętej analityki chemicznej (metody chromatograficzne, spektralne i elektrochemiczne, techniki mikroskopowe itd.). Studenci mają tu możliwość zapoznania się z najnowszą aparaturą badawczą, którą dysponują poszczególne zakłady. Doświadczenie pracowników przekłada się na wysoki poziom nauczania na tej specjalności, zaś absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia pracy praktycznie w każdym laboratorium analitycznym.

Celem studiów I° jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i szeroko stosowanych metod analitycznych.

Celem studiów II° jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wysoko specjalistycznych metod analitycznych stosowanych we wszelkiego rodzaju laboratoriach analitycznych.

 

Chemia kryminalistyczna.

Specjalność ta uruchomiona została na Wydziale Chemii 5 lat temu. Cieszy się ona niegasnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz kursów typowo chemicznych (w dużej mierze zorientowanych na analitykę) student zapoznaje się również z zagadnieniami przydatnymi w pracy na stanowiskach związanych z kryminalistyką (techniki kryminalistyczne, prawo dowodowe i kryminalistyka, chemometria w kryminalistyce, podstawy anatomii człowieka itd.). Część z tych przedmiotów prowadzona jest przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji czy też pracowników Laboratorium Kryminalistycznego. W dniu 1 marca 2017 roku Komisja Certyfikacyjna II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" przyznała specjalności Chemia Kryminalistyczna, studia I stopnia Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia" na rok 2017.

Celem studiów I° jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce oraz zapoznanie z podstawowymi technikami kryminalistycznymi.

Celem studiów II° jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wysoko specjalistycznych metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce.

Chemia materiałowa

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemicznych związanych z nowoczesnymi materiałami; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w zakresie studiowanej specjalności.
Kierunek stanowi nową ofertę dla studentów chcących uzupełnić swoje wykształcenie w trybie niestacjonarnym. Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego mgr.

Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką chemii materiałowej. Jest to bardzo ciekawy i przyszłościowy kierunek. Wszystko co nas otacza jest wykonane z jakiegoś materiału i wymaga odpowiednich badań i projektów zanim wyjdzie na rynek. Biomateriały, implanty kostne, sztuczne zastawki, materiały stomatologiczne, unikalne sorbenty czy katalizatory i unikalne kompozyty, a także super lekkie, a jednocześnie wytrzymałe materiały, zdolne do pokonania niezwykle trudnych wymagań np. w technologiach dla lotnictwa, komunikacji, czy w nowoczesnych konstrukcjach budowlanych - to tylko niektóre z przykładów i propozycji, nad którymi będą pracować studenci Chemii materiałowej. To w tego typu materiałach kryje się potencjał możliwości zastosowań. Są to materiały na miarę XXI w.

Studia na tej specjalności pozwolą na uzyskanie przez studentów wiedzy z podstawowych metod otrzymywania w/w materiałów, badania ich właściwości, oddziaływania na środowisko, badania struktury krystalicznej, czy uzyskania umiejętność w zakresie projektowania tego typu materiałów. Szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne pozwalające uzyskać atrakcyjny zawód i stabilne miejsce pracy.

Proponowany limit przyjęć: 20 osób.

 

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków.

Specjalność ta funkcjonuje na Wydziale Chemii UMCS od wielu lat. Poza oczywistym znaczeniem metod syntezy i analizy instrumentalnej w badaniach związków biologicznie aktywnych i kosmetyków, niezwykle istotne w kształtowaniu sylwetki absolwenta jest przekazanie wiedzy na temat zjawisk międzyfazowych, jak również na tematy natury biologicznej i biochemicznej. Wydział Chemii UMCS znany jest z prowadzenia wysokiej jakości badań w zakresie zjawisk międzyfazowych i jako taki dysponuje wyspecjalizowaną kadrą naukowo-dydaktyczną. Z kolei zajęcia z przedmiotów biologicznych prowadzone są przez doświadczonych pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Celem studiów I° jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków biologicznie aktywnych i kosmetyków.

Celem studiów II° jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i bezpiecznego stosowania substancji biologicznie aktywnych i kosmetyków oraz możliwości ich otrzymywania i produkcji.

 

Chemia podstawowa i stosowana.

Jest to najdłużej funkcjonująca specjalność na Wydziale Chemii UMCS. Oferowane są kursy z zakresu wszystkich podstawowych dziedzin chemii w starannie dobranym i zbilansowanym wymiarze. Absolwenci tej specjalności cechują się wszechstronnym wykształceniem chemicznym, przydatnym nie tylko w laboratoriach chemicznych, ale również w przemyśle. Na uwagę zasługuje możliwość wyboru specjalizacji na studiach II°.

Celem studiów I° jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Celem studiów II° jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących szeroko pojętych nauk chemicznych i możliwości produkcyjnych. W ramach specjalności prowadzone są studia w języku angielskim na specjalizacji "Materials chemistry" (Chemia materiałowa). Specjalizacja ta pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu właściwości użytkowych i syntezy nowych materiałów (np. katalizatorów czy adsorbentów) oraz nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych w analizie materiałowej. Dyplom w języku angielskim zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

 

Technologie fotoniczne i światłowodowe

Tematyka zajęć na specjalności dotyczy zagadnień wyjaśniających podstawy transmisji danych w światłowodowych mediach transmisyjnych, zasad działania światłowodów, a także sposobów ich wytwarzania i zastosowania, perspektyw dalszego rozwoju oraz innych niż telekomunikacyjne dziedzin zastosowań światłowodów. Student zdobędzie wiedzę o technologiach wytwarzania komponentów fotonicznych i światłowodowych dla systemów transmisyjnych, wytwarzania światłowodów aktywnych, fotowoltaicznych źródłach energii, fotonicznych systemach komunikacyjnych i czujnikach nowej generacji. Zaproponowane zajęcia pozwolą przyszłym studentom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania różnych generacji światłowodowych, architektury najpopularniejszych światłowodowych systemów teleinformatycznych, dobierania elementów traktu światłowodowego do warunków ich eksploatacji itp.

Specjalność Technologie fotoniczne i światłowodowe jest bezpośrednią odpowiedzią na działania przewidziane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i Województwa lubelskiego, co do rozwoju lubelskiej i polskiej gospodarki w zakresie technologii fotonicznych. Dlatego to tu nasi studenci zdobędą pewne zatrudnienie. Znaczny wzrost zapotrzebowania na dobrze wykształconych specjalistów w zakresie technologii fotonicznych nie może Cię ominąć. Nie czekaj! Studiuj z nami! Zapraszamy!

Czas trwania studiów: 6 semestrów (dla studiów I stopnia) i 2 semestry (dla studiów II stopnia.

Limit przyjęć: 20 osób. Egzamin wstępny: brak