Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

 ul. Wodna 13/21
 26-600 Radom
 Radom
 mazowieckie

tel. 483440055


Dlaczego warto


Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy. Mottem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest: "?przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne"- obliguje to kierownictwo Uczelni do aktywizowania życia akademickiego w środowisku studenckim, ale także do podejmowania działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując szczególną wrażliwość na potrzeby społeczne wynikające z wartości europejskich. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawia na zasadę subsydialności zgodnej z duchem europejskim. Głównym celem EUST jest kształcenie i przygotowanie studentów do znalezienie pracy w Polsce jak i w Unii Europejskiej, stąd nasza dbałość o dobry dobór kadry, i duży nacisk na kształcenie praktyczne.

Mocne strony
 • Kształcimy studentów od 2007r w Radomiu i Warszawie
 • Kierunki studiów i program nauczania dostosowujemy do aktualnych wymagań rynku pracy
 • Zajęcia odbywają się w naszych budynkach w Radomiu i Warszawie
 • Atrakcyjna lokalizacja i dojazd do uczelni
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele co nie koliduje z pracą zawodową
 • Baza dydaktyczna z wyposażeniem
 • Współpraca międzynarodowa / ERASMUS
 • Zajęć dydaktyczne mogą być realizowane on-line nawet w 50%
 • Przyjazna Uczelnia, konkurencyjne czesne

Kierunki studiów

PRAWO Studia jednolite magisterskie
Kierunek prawo jest prowadzony w trybie jednolitych studiów magisterskich, Uczelnia przygotowała też specjalną ofertę: prawo dla licencjatów i magistrów. Szczegółowych informacji o studiach na kierunku Prawo udziela Dziekan Wydziału Nauk Prawnych dr n. prawn. Sebastian Stankiewicz tel. 577 354 600, e-mail: s.stankiewicz@eust.pl

ZDROWIE PUBLICZNE
Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.
W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

Studia I stopnia (licencjackie), specjalności:
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • gastronomia i dietetyka
 • body fitness i kosmetologia
 • zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • elektroradiologia
 • andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
 • dietetyka kliniczna
 • psychodietetyka

Studia II stopnia (magisterskie), specjalności:
 • dietetyka i zdrowy styl życia
 • medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • specjalista terapii uzależnień
 • inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
 • andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
 • dietetyka kliniczna
 • psychodietetyka
 • elektroradiologia

BUDOWNICTWO
Celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest sprostanie obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na inżynierów budownictwa, odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu w różnych i często zmieniających się warunkach.
Studia I stopnia (inżynierskie), specjalności:
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo energooszczędne

PSYCHOLOGIA Studia jednolite magisterskie

Podstawowym celem studiów na kierunku Psychologia jest przygotowanie absolwenta do przeprowadzania czynności zawodowych w zakresie: diagnozy psychologicznej, opiniowania, orzekania, o ile przepisy odrębne tak stanowią, psychoterapii, udzielania pomocy psychologicznej, prowadzenia badań naukowych w dziedzinie psychologii lub działalności dydaktycznej w tym zakresie.
Specjalności:
 • psychologia dzieci i młodzieży
 • psychologia sądowa
 • psychologia kliniczna
 • psychologia zdrowia

Zasady rekrutacji

CZESNE - sprawdź aktualną promocję na rok akademicki 2019/2020
http://www.eust.pl/czesne

O przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie) oraz na studia jednolite magisterskie (na kierunek "prawo") w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym ubiegać mogą się wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości ("maturę"). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia w EUST są płatne. Oferujemy konkurencyjne czesne oraz atrakcyjne zniżki!

Wymagane dokumenty:

Zasady rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie (I stopnia)

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

Zasady rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia)

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • odpis dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub inżynierskich
 • odpis suplementu do dyplomu
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie (kierunek "prawo")

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia jednolite magisterskie (kierunek "prawo")
 • odpisy dyplomów ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterskich wraz z suplementami oraz odpisy świadectw ukończenia studiów podyplomowych (zawierające wykaz zrealizowanych przedmiotów) na ukończonych dotychczas kierunkach studiów I/II stopnia/jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych (w szczególności takich jak: administracja, prawo w biznesie, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe lub innych z obszaru nauk społecznych) - w przypadku zainteresowania podjęciem kształcenia na zasadach przewidzianych w ofercie PRAWO DLA LICENCJATÓW I MAGISTRÓW

Powyższe dokumenty należy składać w siedzibie uczelni:
26-600 Radom, ul. Wodna 13/21 (Dziekanat, pok. nr 102)
e-mail: dziekanat@eust.pl ; oskar@eust.pl
tel/fax: 48 344 00 55
02-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114,
e-mail: warszawa@eust.pl
tel. 22 490-36-55, tel. 784-910-547
Opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego należy dokonywać na poniższe konto:
PKO BP O/RADOM 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454