Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny

adres:
 ul. Stwosza 55
 80-952 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

kontakt:
 tel. 585232039


Życie studenckie

Życie studenckie na Wydziale historycznym jest bardzo bogate. Nie ma tygodnia, aby nie były organizowane wykłady, prelekcje, pokazy filmów, dyskusje, konkursy, wycieczki itd. Na wydziale aktywnie działa siedem kół naukowych. Najstarszym, istniejącym od 30 lat jest Naukowe Koło Historyków. Zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych dziejami od starożytności do czasów współczesnych, pasjonatów historii wojskowości, historii regionalnej, nauk pomocniczych historii, miłośników biografii itd.. Koło zorganizowało szereg ogólnopolskich konferencji studenckich ora mniejsze spotkania np. sympozjumSic sempertyrannis! Zabójstwa i zamachy polityczne" .
Koło Naukowe Studentów Archeologii oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej, organizują konferencje naukowe, pikniki, warsztaty, np. nauki pisma klinowego, wykłady, pokazy filmowe itd. na zaproszenie kół przyjeżdżają archeolodzy i wykładowcy z wielu uniwersytetów zagranicznych, np. z Oxford University, Liverpool University. W ramach koła archeologów działają obecnie trzy sekcje: archeologii eksperymentalnej, archeologii podwodnej i rysunkowa. Członkowie swoją wiedzę i ciekawość poszerzają poprzez warsztaty tematyczne, wycieczki, wizyty w instytucjach badawczych i muzealnych oraz organizowanie wykładów. Zorganizowano konferencję studencką pt. "Stan i Perspektywy Badań Archeologicznych na Pomorzu", przedsięwzięcie zakończy się publikacją.

 

Studenckie Naukowe Koło Etnologów organizuje otwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych etnologią, antropologią kulturową, wielokulturowością. W ramach spotkań odbywają się wykłady, na które zapraszani są prelegenci z ośrodków naukowych całej Polski, między innymi w ramach cyklu Ścieżki Antropologii Współczesnej. Organizowane są również projekcje filmowe kina antropologicznego, np. we współpracy z PIA (Polski Instytut Antropologii) oraz GDFF (Gdańsk DocFilmFestival). Kolo wydaje pismo Gazeta Gdańskich Antropologów "TamTam. Koło jest zdobywcą nagrody "Czerwona Róża" w 2013 roku dla najlepszego koła naukowego w Trójmieście.
Koło Naukowe Badaczy Kultury działa przy Instytucie Historii Sztuki i dzieli się na kilka sekcji tematycznych (sekcja gdańska, sekcja azjatycka) i realizujące własne programy naukowo-badawcze i inwentaryzatorskie. Koło Naukowe prowadzi także działalność wystawienniczą, jego członkowie biorą udział w konferencjach naukowych, wernisażach, wystawach i innych ważnych wydarzeniach kulturalnych.

Opis

Wydział Historyczny jest jednym z najmłodszych ale najprężniej rozwijających się wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku otrzymał kategorię naukową "A", przyznają przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która uwzględnia potencjał i dokonania naukowe pracowników wydziału. Obecnie Wydział oferuje 7 kierunków studiów, są wśród nich: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, krajoznawstwo i turystyka historyczna, niemcoznawstwo oraz religioznawstwo.

 

W listopadzie 2012 r. Wydział Historyczny został laureatem konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia. W konkursie wyłoniono 62 zwycięskie programy, a jednostki, które je prowadzą otrzymały specjalną dotację w wysokości 1 mln złotych na realizację ambitnych zamierzeń, które podnoszą jakość kształcenia. Nagrodzonym kierunkiem na Wydziale Historycznym zostało Krajoznawstwo i turystyka historyczna.

 

Zgodnie z przesłaniem Uniwersytetu Gdańskiego zawartym w sentencji in mari via tua, realizowane na Wydziale Historycznym badania naukowe i oferta kształcenia przewidują pogłębianiestudiów nad problematyką regionalną. Możliwie szeroko uwzględniono i wyeksponowano rolę Pomorza, a w obszarze badań naukowych podejmowanych przez pracowników szczególny nacisk położono na opracowanie monografii miast i miejscowości pomorskich, które stanowiłyby istotną pomoc w procesie dydaktycznym. Dbałość o dziedzictwo regionalne widoczna jest w prowadzonych specjalizacjach np. realizowana obecnie na studiach stacjonarnych II stopnia specjalność edukacja regionalna, regionalny profil części seminariów dyplomowych i doktorskich.

 

Obok krajoznawstwa i turystyki historycznej prowadzone są inne studia interdyscyplinarne np. niemcoznawstwo i religioznawstwo. Niemcoznawstwo to nowoczesny makrokierunek, który łączy historię z filologią germańską, dzięki temu daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z obu dziedzin, dodatkowo wzbogaconych o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. Silny związek prowadzonych przedmiotów z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego a także intensywna nauka języka niemieckiego znacznie zwiększają szanse absolwentów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.
Studia religioznawcze pomagają zrozumieć wpływ religii na różne aspekty życia człowieka, w tym na rozwój kultury i sztuki. Zajęcia poświęcono są poszczególnym religiom i ruchom religijnym, które narodziły się w przeszłości ale także kształtują się również współcześnie.

 

 

Jednym z najmłodszych kierunków jest etnologia, która w ośrodku gdańskim jest pomyślana jako wiedza o kulturze "małej ojczyzny", regionu etnograficznego, jakim są Kaszuby z ich bogatą i różnorodną tradycją i dynamiką współczesnej animacji kultury. Studia te mają ułatwić absolwentom rozumienie kulturowych kontekstów w relacjach międzynarodowych krajów nadmorskich oraz ludów nadbrzeżnych. Obok specjalności kaszubistycznej dużym zainteresowaniem cieszy się specjalizacja "Antropologia ludów morza", łącząca w sobie wiedzę z zakresu społeczności plemiennych, przede wszystkim zasiedlających rejony nadmorskie i przybrzeżne oraz wybrane elementy ze specjalizacji kaszubskiej traktujące o kulturze tej grupy etnicznej. Najlepiej o kierunku świadczą jego studenci a koło naukowe studentów etnologii zostało w bieżącym roku laureatem I miejsca w konkursie "Czerwona Róża" w kategorii najlepszych studenckich kół naukowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się pismo wydawane przez studentów o nazwie "Tam Tam".

 

Na Wydziale Historycznym można również studiować archeologię i historię sztuki. Studia archeologiczne wiążą się z fascynującym doświadczeniem, jakim są kilkutygodniowe praktyki przy wykopaliskach, często na stanowiskach w Grecji, Macedonii lub krajach położonych nad Morzem Czarnym.Studenci poznają wszystkie etapy rozwoju kultury człowieka, od jego pojawienia się, poprzez pierwsze cywilizacje aż do wieków średnich. Poznają elementy archeologii śródziemnomorskiej i antropologii kulturowej, paleoekologii z elementami archeobotaniki, bronioznawstwa średniowiecznego, podstawy konserwacji zabytków archeologicznych itd. archeologia prowadzona jest na studiach I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).

 

W pięknym, siedemnastowiecznym Domu Opatów Pelplińskich odbywają się zajęcia na kierunku historia sztuki. Kształcą się tam przyszli pracownicy muzeów, galerii, urzędów konserwatorskich oraz departamentów kultury wszystkich szczebli administracji państwowej. W programie studiów wiele miejsca poświęca się różnym aspektom warsztatu historyka sztuki, poznaniu zasad funkcjonowania rynku sztuki i krytyki artystycznej. Część zajęć wprowadza w problematykę teorii sztuki i rozmaitych form sztuki nowoczesnej

 

Wydział Historyczny przygotował również ofertę dla absolwentów studiów wyższych, którzy z powodu uzupełniania kwalifikacji zawodowych lub pogłębiania własnych pasji mogą skorzystać z oferty studiów podyplomowych. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się Studia Podyplomowe Historii oraz Gedanistyka, która pozwala pogłębić wiadomości o regionie. Zajęcia prowadzone są przez historyków, archeologów, historyków sztuki i wykładowców spoza uniwersytetu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Dla nauczycieli stworzono studia podyplomowe "Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok",aby mogli uzyskać wsparcie merytoryczne w swojej codziennej pracy z uczniami. Osoby zainteresowane dziejami zakonu krzyżackiego mogą dzielić swoją pasję z innymi na studiach podyplomowych o nazwie "Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe" zaś ci, zainteresowani egzotyką i kulturą wschodu na studiach podyplomowych "Wiedza o Oriencie", w ramach których prowadzone są, unikalne na Pomorzu, lektoraty języka arabskiego i hebrajskiego.

 

Naukowcy współpracują z wieloma uczelniami w Europie i Stanach Zjednoczonych, uczestniczą w konferencjach międzynarodowych i stażach. Dla studentów przygotowano możliwości wyjazdów na wymianę do Słowenii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Belgii, Danii, Czech i na Węgry. O wydziale świadczą również jego absolwenci, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, są wśród nich politycy np. premier Donald Tusk, poseł Jarosław Sellin, dziennikarze (Krzysztof Szeląg), naukowcy i artyści jak Adam Darski(Nergal).

Oferta edukacyjna

 

ARCHEOLOGIA
Archeologia to fascynująca podróż w przeszłość! Archeologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia wyłącznie stacjonarnie. Realizowana jest jedna specjalność - archeologia powszechna. Praktyki wakacyjne obejmujące badania wykopaliskowe w kraju lub za granicą (np. w Grecji, Macedonii, Ukrainie) pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie i umiejętności. Na wykłady przyjeżdżają archeolodzy i wykładowcy z wielu uniwersytetów zagranicznych, np. z Oxford University, Liverpool University itd.
Kandydaci na studia archeologiczne powinni cechować się: zdolnością kooperacji i współpracy w grupie, cierpliwością, tolerancją i umiejętnością pracy w trudnych warunkach. Kandydata powinny cechować także pasja poznawcza oraz chęć prowadzenia badań, często w trudnych warunkach terenowych dlatego przyszły archeolog powinien odznaczać się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną (od kandydató wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy terenowej).
Studia przygotowują do pracy w charakterze 'technika archeologicznego' we wszystkich typach instytucji prowadzących prace wykopaliskowe: od dużych instytutów naukowych, przez muzea archeologiczne, muzea regionalne i służbę konserwatorską, po małe firmy prywatne wyspecjalizowane w ratownictwie archeologicznym. Absolwent studiów archeologicznych znajdzie zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich oraz innych wymagających odpowiedniej wiedzy i sprawności.

 

ETNOLOGIA
Etnologia to poznanie innych kultur, to kierunek, który daje możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań terenowych, współczesną refleksją nad zagadnieniami etnicznymi. Dzięki współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami etnologicznymi, studenci uzyskują dostęp do czołowych krajowych ekspertów specjalizujących się zarówno w kwestiach pozaeuropejskich, rodzimych, europejskich, jak i refleksji teoretycznej nad współczesnymi procesami etnicznymi na świecie.
Etnologia prowadzona jest na studiach I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz na studiach II stopnia (stacjonarne). Na studiach I stopnia zaplanowane zostały dwie specjalności: antropologia ludów morza oraz antropologia Kaszub i Pomorza. Etnologia w ośrodku gdańskim jest pomyślana jako wiedza o kulturze "małej ojczyzny", regionu etnograficznego, jakim są Kaszuby z ich bogatą i różnorodną tradycją i dynamiką współczesnej animacji kultury, oraz jako wiedza ułatwiająca absolwentom rozumienie kulturowych kontekstów w relacjach międzynarodowych krajów nadmorskich. Ponadto studenci poznają społeczności etniczne Aborygenów, ludów Ameryki Południowej, Japonii i innych kręgów kulturowych.
Przedmioty te ułatwią podjęcie pracy we wszelkich instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach oraz agencjach turystycznych i informacyjnych oraz w instytucjach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz osoby umiejące interpretować zjawiska społeczno-kulturowe za pomocą narzędzi oferowanych przez antropologię - w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych a nawet w reklamie, marketingu i dyplomacji.

 

HISTORIA
Historia czyli nauka o przeszłości, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Kierunek daje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną lub gromadzeniem wiedzy o przeszłości. W ramach wykładów i ćwiczeń studenci otrzymują rozległą i zróżnicowaną wiedzę na temat historii Polski i świata, poznają warsztat i narzędzia pracy historyka oraz nabywają umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.
Oferta kierunku "historia" obejmuje pierwszy i drugi stopień studiów. W ramach pierwszego stopnia student nabywa usystematyzowaną i przekrojową wiedzę z zakresu dziejów Polski i dziejów powszechnych od starożytności po współczesność. Poznaje podstawy warsztatu historyka i dostępnych technologii informatycznych, a w ramach prowadzonych seminariów uczy się, jak poprawnie i skutecznie przygotować pracę dyplomową i korzystać ze źródeł historycznych. Na pierwszym stopniu studiów mamy możliwość wyboru między dwoma specjalnościami - "nauczycielską" oraz "archiwistyczną", gdzie nabywane są umiejętności oraz zdobywana wiedza potrzebne w zawodzie nauczyciela lub archiwisty. Na studiach pierwszego stopnia studenci specjalności nauczycielskiej uzyskują uprawnienia do nauczania historii w szkole podstawowej.
W ramach drugiego stopnia student uzyskuje szersze kompetencje, zapoznając się m. in. Ze metodologią badań historycznych oraz historiografią, a także w ramach translatoriów językowych z obcojęzycznym specjalistycznym słownictwem. Na drugim stopniu wybieramy między dwoma specjalnościami - "nauczycielską", gdzie można pogłębić wiedzę i umiejętności w obszarze dydaktyki historii i WOS, oraz "edukacją regionalną", gdzie można zapoznać się z dziedzictwem historycznym i kulturalnym oraz potencjałem turystycznym regionu Pomorza Gdańskiego. Na studiach drugiego stopnia studenci specjalności nauczycielskiej uzyskują uprawnienia do nauczania historii i WOS w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

HISTORIA SZTUKI
Studiowanie historii sztuki w starym Gdańsku, mieście wielokulturowym ma szczególny urok. Tu skupiają się wpływy polskie, krzyżackie, niemieckie, holenderskie i skandynawskie - wszystkie mają odbicie w sztuce gdańskiej. Naczelnym celem studiów jest dogłębne poznanie dzieła sztuki, usytuowanie go w szerszym kontekście kulturowym, a także dostrzeganie, analizowanie i rekonstruowanie długofalowych procesów artystycznych.
Przy Instytucie Historii Sztuki UG aktywnie działa Koło Naukowe dzielące się na kilka sekcji tematycznych i realizujące własne programy naukowo-badawcze i inwentaryzatorskie. Koło Naukowe prowadzi także działalność wystawienniczą, jego członkowie biorą udział w konferencjach naukowych, wernisażach, wystawach i innych ważnych wydarzeniach kulturalnych.
Studia na kierunku Historia sztuki prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W programie studiów nie ma wyodrębnionych specjalności.
Wśród przedmiotów wykładanych na historii sztuki znajdują się: wstęp do historii sztuki, historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej, historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej, historia sztuki gdańskiej, warsztat badawczy historyka sztuki, metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką, muzealnictwo i ochrona zabytków, dzieje myśli o sztuce.??
Ukończenie studiów historii sztuki stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w muzeach, galeriach, środkach masowego przekazu, urzędach konserwatorskich, właściwych wydziałach policji i innych służb państwowych zwalczających przemyt dzieł sztuki.

 

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA
Krajoznawstwo i turystyka historyczna to unikatowe studia dla organizatorów turystyki , łączące elementy nauk historycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Wyposaża on absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony - w wiedzę z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej - w podstawowe kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Celem jest przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego.
Oferta kierunku "krajoznawstwo i turystyka historyczna" obejmuje pierwszy i drugi stopień studiów. W ramach pierwszego stopnia student nabywa usystematyzowaną i przekrojową wiedzę z zakresu dziejów cywilizacji od starożytności po współczesność, zagadnienia związane ze sztuką, kulturą i geografią miasta. Nabywają podstawową wiedzę na temat prawa i obsługi turystyki, a także dziejów i geografii turystycznej świata. Innowacyjną formą nauczania są tzw. gry miejskie.
W ramach drugiego stopnia przyjęto w programie kryterium geograficzne. Program zakłada zapoznanie studenta z historią i kulturą poszczególnych regionów świata takich jak Skandynawia, Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja i Bliski Wschód i wybrane kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja i Włochy, znane ze swojej atrakcyjności turystycznej. Nacisk został położony na przedmioty z obszaru nauk o przyrodzie oraz przedmioty dostarczające wiedzy na temat zarządzania organizacją turystyczną. Program studiów uzupełniają lektoraty języka angielskiego oraz arabskiego lub hebrajskiego do wyboru, a także praktyki zawodowe.

 

NIEMCOZNAWSTWO
Niemcoznawstwo to nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek łączący treści nauczania historii i filologii germańskiej. Zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów student ma możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z obu powyższych obszarów, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy w Polsce i zagranicą.
Oferta kierunku "niemcoznawstwo" w Instytucie Historii UG obejmuje pierwszy stopień studiów. W programie położono nacisk na współczesność, historię i kulturę regionalną oraz wiedzę o historycznym i kulturowym pograniczu polsko-niemieckim (szczególnie terenów Pomorza, Gdańska i Kaszub oraz Warmii i Mazur). Studenci niemcoznawstwa mają możliwość wyboru między dwoma specjalizacjami - "biznesowo-turystyczną", obejmującą przedmioty z obszaru zarządzania i wiedzy o regionie oraz "integracją europejską", obejmującą przedmioty z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i współczesnych Niemczech. W ramach studiów możliwe jest rozpoczęcie nauki języka na dwóch poziomach: dla początkujących oraz dla osób z dobrą znajomością języka niemieckiego.

 

RELIGIOZNAWSTWO
Ciekawość - pierwszy stopnień do? religioznawstwa. Religioznawstwo jest kierunkiem obejmującym wszystkie dziedziny wiedzy o religii oraz jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa. Pozwala zapoznać się z różnymi teoriami opisującymi to zjawisko, ukazując uwarunkowania aktu religijnego, w tym indywidualne i społeczne jego konsekwencje. Religie silnie oddziałują na wszystkie aspekty życia człowieka: na sposób rozumienia i osądu rzeczywistości, a także na kulturę i sztukę, kształtując sens życia i wartościując całościowo ludzką działalność. Studia na kierunku "religioznawstwo" pozwalają więc zrozumieć świat, poznać problemy religijne i ich związki ze współczesną kulturą oraz wpływ religii na rozwój cywilizacji. Rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, kształtując absolwenta, który jest zorientowany w szeroko rozumianej problematyce religijnej, społecznej i politycznej.
Oferta kierunku "religioznawstwo" w Instytucie Historii UG obejmuje pierwszy stopień studiów. Szeroka podstawa programowa studiów uwzględnia badania z obszaru historii, etnologii, socjologii, politologii, psychologii i filozofii. W programie studiów są lektoraty z języka nowożytnego oraz dwóch języków tradycji religijnej - hebrajskiego i arabskiego.

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMNOWYCH 2013-2015

 

STUDIA PODYPLOMOWE "HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. DZIEDZICTWO EPOK"

Program studiów podyplomowych "Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok" został przygotowany z myślą o nauczycielach, którzy od września 2013 roku będą prowadzili w szkołach średnich przedmiot o tej samej nazwie. Studia mają pomóc nauczycielom w lepszym przygotowaniu merytorycznym do nauczania tego przedmiotu.
W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-obyczajowej Polski i powszechnej, obejmujących okres od starożytności (w przypadku treści z zakresu dziejów powszechnych) po drugą połowę wieku XX.
Program studiów obejmuje dziesięć bloków tematycznych odpowiadających zapisom w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych: np. Europa i świat; Ojczysty Panteon i ojczyste spory; Kobieta i mężczyzna, rodzina; Gospodarka; Swojskość i obcość; Język, komunikacja i media; Wojna i wojskowość; Nauka; Rządzący i rządzeni. Studia nie dają uprawnień do nauczania historii w szkole są pomyślane jako zajęcia pogłębiające wiedzę z historii. Dalsze informacje na stronie

 

STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII


W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach z zakresu historii powszechnej od starożytności po drugą połowę wieku XX oraz historii Polski od X do drugiej połowy XX w. W ramach bloku drugiego omawiane są zagadnienia dotyczące historii Niemiec, Rosji i Europy Wschodniej, Skandynawii oraz krajów bałkańskich. Blok trzeci obejmuje dzieje polityczne, społeczne i historię kultury materialnej Pomorza Nadwiślańskiego. W ramach zajęć czwartego bloku, dydaktyki historii, zajęcia obejmują metodykę nauczania historii w szkołach stopnia podstawowego, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w tym środki dydaktyczne, metody i nowe rozwiązania w zakresie dydaktyki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ukończenie Studiów Podyplomowych Historii osobom z wykształceniem pedagogicznym daje prawo do nauczania historii jako drugiego przedmiotu. Warunkiem uzyskania uprawnień do nauczania historii w tych typach szkół jest odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin, ma ona charakter zadaniowy, rozłożony na trzy semestry.

 

STUDIA PODYPLOMOWE "WIEDZA O ORIENCIE"


"Wiedza o Oriencie" to dwusemestralne studia podyplomowe, które oferują przedmioty z zakresu różnych dziedzin nauki dzięki ujęciu wykładów w odpowiednie obszary tematyczne: historyczny, krajoznawczy, gospodarczo-polityczny, prawny, językowy, kulturowy i religijny. Celem programu jest poszerzenie wiedzy z zakresu dziejów państw muzułmańskich, zwłaszcza arabskich od okresu przedmuzułmańskiego do czasów współczesnych, dziejów sztuki muzułmańskiej, podstawowych wiadomości o religii i filozofii islamu, zagadnień współczesnego prawa państw muzułmańskich, geografii i zagadnień gospodarczych państw Bliskiego Wschodu oraz systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu. Ponadto absolwent powinien opanować język arabski i hebrajski na poziomie podstawowym, umożliwiającym komunikację i czytanie prostych tekstów źródłowych. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących kultury państw Bliskiego Wschodu.

 

PODYPLOMOWE STUDIA GEDANISTYKA


Studia są dwusemestralne. Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje Pomorza, ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska). Blok zajęć w ujęciu chronologicznym pokazuje meandry dziejów Gdańska i jego najbliższego otoczenia od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze, epokę nowożytną, wiek XIX po dzieje najnowsze, okres "Solidarności" i przemian ustrojowych schyłku XX wieku. Blok zajęć w ujęciu problemowym, najbardziej rozbudowany, ma za zadanie przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej naszego miasta. Z jednej strony architektura, rzeźba, malarstwo i rękodzieło najważniejszego niegdyś ośrodka gospodarczego i kulturalnego w tej części Europy, z drugiej zaś życie codzienne, warunki materialne egzystencji, wnętrza mieszczańskich domów, prawo i porządek w mieście. W toku naszych zajęć funkcjonuje także trzeci blok tematyczny, regionalny, w którym rezerwujemy miejsce dla współtworzących Trójmiasto ośrodków sąsiednich, Gdyni i Sopotu, z większym niż dotąd uwzględnieniem ważnych dla Gdańska dzielnic, m.in. Chełma, Starych Szkotów, Wrzeszcza, Oliwy. Większość przedmiotów dzieli się na część teoretyczną (wykład najczęściej multimedialny) oraz praktyczną (wykład w terenie, często powiązany ze zwiedzaniem zabytków, muzeów, itp.)

 

STUDIA PODYPLOMOWE "ZAKON KRZYŻACKI I JEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE"


Dwusemestralne studia podyplomowe kierowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat zakonu krzyżackiego, jego historii i kultury.
Program obejmuje zajęcia z zakresu ustroju i dziejów Zakonu i państwa zakonnego, architektury obronnej Zakonu, uzbrojenia i sztuki wojennej, kultury artystycznej Zakonu itp. na szerszym tle dziejów kultury europejskiej w średniowieczu np. dziejów ideologii krucjatowej, zakonów rycerskich, etosu rycerskiego, sztuki i architektury, a także na temat kultury państw sąsiadujących z Zakonem; omawiane są aspekty funkcjonowania mitu krzyżackiego w epoce nowoczesnej i jego oddziaływania na kulturę polityczną i artystyczną Polski, Niemiec i innych krajów naszego regionu, a także stanu zachowania i potencjału turystycznego zabytków sztuki i architektury krzyżackiej .

Pod lupą

Etnologia i antropologia kulturowa
Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Gdańskim to studia, które pozwolą ci zrozumieć ludzi i inne kultury Specyfiką Etnologii w Gdańsku są zajęcia ze specjalistami, którzy bezpośrednio poznają ludy Ameryki Południowej, Japonii, Australii i Nowej Gwinei, studia nad kulturami i tradycjami Pomorza i rozwinięta współpraca z instytucjami kulturalnymi regionu. Jest to nowoczesny kierunek kształcenia koncentrujący się na poznawaniu świata przez poznawanie ludzi.
Germanistyka? A może jednak niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim?
Dzięki niemcoznawstwu na Uniwersytecie Gdańskim możesz podczas studiów nauczyć się języka niemieckiego niemal od zera. Program studiów obejmuje dwa bloki tematycznie: filologiczny, czyli praktyczną naukę języka oraz historyczno-społeczny, na który składają się zagadnienia związane z historią stosunków polsko-niemieckich. Na absolwentów niemcoznawstwa czekają ciekawe oferty pracy zarówno w Polsce jak i Niemczech. Niemcoznawstwo jest prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego jako studia pierwszego i drugiego stopnia.
Myślisz o socjologii? Poznaj religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim
Religia przez wieki odgrywała wielką rolę w kulturze i znowu obserwujemy jej rosnący wpływ na rzeczywistość. Studia na kierunku religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają badanie różnych religii, relacji między nimi oraz wpływu na świat niewierzących. Są zupełnie czymś innym, niż studia teologiczne. To studia interdyscyplinarne łączące w sobie socjologię, kulturoznawstwo,historię, ekonomię, antropologię i wiele innych dziedzin naukowych. Religioznawstwo to studia licencjackie prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.