Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii. Na tym kierunku zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną - w zakresie medycyny laboratoryjnej. Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Student jest przygotowany do podjęcia pracy jako analityk medyczny.

Audiofonologia jest nauką o charakterze anatomicznym, fizjologicznym, psychologicznym, akustycznym, fonetycznym i lingwistycznym. Głównym przedmiotem zainteresowania tej nauki jest narząd słuchu, głosu i mowy. W trakcie zajęć studenci nabywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki narządu słuchu i równowagi oraz określonych uwarunkowań rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Studia przygotowują specjalistów, którzy po ukończeniu studiów będą posiadać rozległe umiejętności niezbędne do podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia.

Jeżeli interesujesz się medycyną molekularną oraz współczesnymi metodami biologii eksperymentalnej, to biotechnologia medyczna jest właśnie dla Ciebie. Biotechnologia medyczna to kierunek studiów, którego treści łączą wiedzę z zakresu biotechnologii i możliwości zastosowania jej dla medycyny, a także punktów wspólnych łączących te dwie, coraz bliższe sobie dziedziny. O tym, że biotechnologia jest przyszłością leczenia nie trzeba chyba nikogo uświadamiać, dlatego jeśli chcesz wiedzieć, gdzie pracują absolwenci i jakie są ich obowiązki, czytaj dalej!

Dietetyka to nauka o zasadach żywienia, biochemicznych podstawach żywienia, psychologii żywienia i technologiach gastronomicznych. Jako dietetyk, po ukończeniu studiów na tym kierunku, możesz opracowywać diety żywieniowe i metody leczenia zaburzeń żywieniowych, nadwagi i niedożywienia. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Są przygotowywani do planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności. Uczą się oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia w różnych stanach zdrowia i niedożywienia.

Elektroradiolog to pracownik medyczny, który zajmuje się obsługą specjalistycznej aparatury m.in. rentgenowskiej, ultrasonograficznej czy służącej do wykonywania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Osoba ta pracuje również bezpośrednio z pacjentem. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz pracowni szkolnych z przedmiotów ogólnych biologiczno-fizycznych, medycznych i technicznych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy absolwenci pracują tylko w szpitalach? Jaki jest program studiów? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Studia na kierunku Farmacja mają na celu wykształcenie profesjonalnych farmaceutów. Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności. Studia na tym kierunku przybliżają informacje z zakresu farmakoterapii. Gwarantują potrzebną wiedzę w celu udzielania informacji i porad dotyczących działania leków, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej i przemysłowej.

Fizjoterapia należy do grupy zawodów specjalistycznych o profilu paramedycznym. Ma za zadanie przywrócenie sprawności bądź usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne. Fizjoterapia w dziedzinie nauki i praktyki jest głównym działem rehabilitacji medycznej. Jeśli kandydujesz na ten kierunek studiów, przyda Ci się spora wiedza z biologii, fizyki i chemii. Na studiach i w pracy fizjoterapeuty ważna jest też dobra kondycja fizyczna. Jest to praca w nieustannym kontakcie z drugim człowiekiem.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy jako fizyka medycznego, czyli wyposażanie go w umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Program studiów obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych, np. medycyna nuklearna, grafika komputerowa (imaging), metody (systemy) komputerowe w medycynie, statystyka w medycynie. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

Kierunek ten kształci średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego. Pogram studiów obejmuje zajęcia takie jak: anatomia i fizjologia człowieka, anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia, farmakologia,mikrobiologia, informatyka i techniki komputerowe w medycynie, propedeutyka stomatologii, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, zajęcia praktyczne w gabinetach stomatologicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w prywatnych, jak i publicznych gabinetach stomatologicznych.

Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Można ją zaliczyć do głównych czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Z roku na rok ta interdyscyplinarna dziedzina nauki wnosi w świat medycyny coraz to nowsze i lepsze rozwiązania. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby fascynację się techniką oraz interesujące się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i chcące nieść pomoc ludziom cierpiącym i walczącym z wynikającymi ze stanu zdrowia ograniczeniami. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Studia lekarskie pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie swojej specjalizacji. Jeśli wybierasz się na ten kierunek musisz przewidzieć na kształcenie trochę więcej czasu niż koledzy i koleżanki o innych upodobaniach. Studia na Kierunku lekarskim trwają sześć lat i nie kończą się obroną pracy magisterskiej. Dopiero odbycie obowiązkowego stażu otwiera możliwość uzyskania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny.

Stomatologia to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają pięć lat. Kończą się egzaminami dyplomowymi z większości przedmiotów zawodowych. Każdy egzamin składa się z części praktycznej, pisemnej i ustnej. Absolwent otrzymuje ograniczone prawo wykonywania zawodu, następnie czeka go staż w przychodni stomatologicznej, po którego ukończeniu musi zdać kolejny egzamin.

Kosmetologia to nauka, która zajmuje się określaniem, w jaki sposób i dlaczego składniki kosmetyków działają na nasz organizm oraz jak nadać im przyjemną dla użytkownika formę. Kosmetologia dotyczy m.in. pielęgnacji skóry włosów i paznokci. Jest wiedzą o tym, jak chronić skórę przed środowiskiem oraz jak wspomagać naturalne potrzeby fizjologiczne, które zachowują skórę i włosy w dobrej kondycji. Owszem, po tym kierunku będziesz dobrze wiedzieć jaki kosmetyk i składnik jest odpowiedni do danego rodzaju skóry, ale to tylko odrobina wiedzy jaką posiądziesz.

Na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna słuchacz posiądzie wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej oraz uzyska umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Będzie również potrafił opisywać i kwalifikować wady wymowy, usprawniać narządy artykulacyjne i usuwać wady wymowy. Po studiach będziesz mógł prowadzić indyswidualne terapie z dziećmi oraz dorosłymi.

Logopedia zajmuje się diagnozowaniem zachowań ludzkich i niesieniem pomocy pojedynczym osobom w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, a znając język, nie jest w stanie go dostatecznie sprawnie używać lub rozpadł się w umyśle pacjenta język i wiedza o świecie. Dodatkowo osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii pomagają w rozwiązywaniu wspomnianych problemów. Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunki? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o logopedii, zapraszamy do lektury!

Oczy to jeden z najwrażliwszych, najbardziej złożonych i najważniejszych narządów ludzkiego ciała. Są bardzo precyzyjnym mechanizmem. Jeśli działają prawidłowo, odbieramy świat z całą gamą odcieni. Jeżeli coś się w nich "zatnie", potrzebujemy specjalisty, który zajmie się ich "naprawą". Takim człowiekiem jest optometrysta - absolwent kierunku studiów o nazwie optometria. Optometria wywodzi się z nauk ścisłych. Powiązana jest z fizyką i medycyną. Zajmuje się badaniem procesów widzenia. Optometryści używają do zbadania wzroku specjalistycznych przyrządów.

Pielęgniarki i pielęgniarze to specjaliści z zakresu opieki nad chorymi lub postępowania w zakresie ochrony zdrowia ludności. Rolą osoby pielęgnującej jest pomagać człowiekowi choremu lub zdrowemu, w czynnościach skierowanych na zapewnienie pełnego zdrowia lub powrotu do niego. Kierunek dla osób aktywnych, wytrwałych i oczywiście chcących nieść pomoc człowiekowi w potrzebie. Niezbędne cechy do uprawiania zawodu pielęgniarki to: opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy dobroć i empatia, a także bezstronność, spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia.

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i perinatalnej. Studia na tym kierunku są przeznaczone dla osób potrafiących myśleć logicznie nawet w chwili kiedy wszyscy inni tracą głowę.

Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone. Podczas studiów na kierunku ratownik medyczny zapoznaje się z wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami z zakresu nauk medycznych - w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych.

Kierunek studiów Techniki dentystyczne jest utworzony z intencją przygotowania kadr do profesjonalnego organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie protetyki stomatologicznej oraz przygotowania studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia w szybko zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Niezbędne umiejętności absolwenta to także analiza modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych, stosowanie alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej oraz umiejętność wskazywania wad i zalet rożnych konstrukcji protez stomatologicznych.

Ten specyficzny kierunek łączy w sobie umiejętności wykorzystywania wiedzy w bardzo specyficznych warunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz komunikacji z biologami i lekarzami. Słuchacze, którzy zdecydują się na studia w dziedzinie Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, zdobędą wiedzę z podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii oraz umiejętności poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów biologicznych i medycznych.

Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji. W jej zakres wchodzi zapobieganie chorobom, przedłużanie życia, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej, kontrola chorób zakaźnych, edukacja dotycząca zasad higieny osobistej oraz tworzenie takich społecznych mechanizmów, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia. Specjalistę ds. zdrowia publicznego powinny charakteryzować poczucie odpowiedzialności, świadomość własnych czynów, silne poczucie zaangażowania, umiejętność nawiązywania kontaktów.

Kierunek Zdrowie środowiskowe ma charakter interdyscyplinarny - obejmuje wiedzę z zakresu nauk o środowisku i przyrodniczych. Podaje rozwiązania problemów związanych ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia środowiska i żywności. Jest to kierunek, którego treści programowe znajdą swoje źródła w zagadnieniach z zakresu: ochrony i analityki środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, biologii, medycyny, chemii i wielu innych. Czy studia są bardzo trudne? Gdzie znajdują pracę absolwenci? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dalszej części artykułu!