Studiowałem andragogikę, czyli kierunek studiów pedagogicznych skupiających się na zagadnieniach edukowania, wychowywania i rozwijania osób dorosłych. Do podjęcia studiowania na tym kierunku skłoniła mnie ciekawa oferta dydaktyczna i doskonałe opinie studentów tego kierunku, którzy bez problemów znajdowali pracę w Polsce i poza jej granicami. Poszedłem na andragogikę i naprawdę nie żałuje czasu spędzonego na tych studiach. Standardowo na studia licencjackie obowiązywał konkurs świadectw. Wysoko punktowane są przedmioty humanistyczne oraz język obcy.

Kierunek Animacja kultury skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności, pozwalających na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Absolwent tego kierunku będzie dysponował rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu Pedagogiki, dostrzegał oraz samodzielnie rozwiązywał problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Dlaczego warto rozpocząć naukę na tych studiach? Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z całym artykułem!

Uczelnie mające w swojej ofercie kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej poszukują kandydatów, którzy przede wszystkim nie boją się pracować z ludźmi dorosłymi i z dziećmi. Dodatkowym atutem jest umiejętność wychodzenia z inicjatywą i pomysłowość, dlatego jeżeli jesteś osobą nieśmiałą i nie lubisz wysuwać sowich pomysłów na pierwszy plan - te studia nie są dla Ciebie. Talent muzyczny, w tym dobry słuch i umiejętność gry na instrumencie z pewnością są niezwykle ważne. Kto powinien wybrać takie studia i czego uczą się słuchacze?

Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej - rysunku, obrazu bądź rzeźby. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej to także zajęcia z zakresu pedagogiki i nauczania. Jeśli więc chciałbyś w przyszłości nauczać plastyki, rysunku czy brać udział w zajęciach artystycznych dla dzieci, warto się zastanowić nad wyborem tego kierunku. Zapraszamy do dalszej lektury!

Absolwent studiów Edukacja techniczno-informatyczna posiada wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego kierunku, studenci powinni wykazać się wieloma talentami i zainteresowaniami. Absolwent posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Zainteresowany?

Na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna słuchacz posiądzie wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej oraz uzyska umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Będzie również potrafił opisywać i kwalifikować wady wymowy, usprawniać narządy artykulacyjne i usuwać wady wymowy. Po studiach będziesz mógł prowadzić indyswidualne terapie z dziećmi oraz dorosłymi.

Logopedia zajmuje się diagnozowaniem zachowań ludzkich i niesieniem pomocy pojedynczym osobom w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, a znając język, nie jest w stanie go dostatecznie sprawnie używać lub rozpadł się w umyśle pacjenta język i wiedza o świecie. Dodatkowo osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii pomagają w rozwiązywaniu wspomnianych problemów. Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunki? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o logopedii, zapraszamy do lektury!

Muzyka może działać uspokajająco i rozluźniająco. Może służyć zabawie oraz edukacji. Muzyka tworzy równowagę pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych, a procesami fizjologicznymi. Muzykoterapia wykorzystuje te funkcje muzyki w leczeniu psychiatrycznym, u pacjentów z chorobami serca, dzieci, dzieci niewidomych i niedowidzących. Studia te kształcą przyszłych muzykoterapeutów, którzy w trakcie studiów zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Uczą się wykorzystywać muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb.

Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Jej polska nazwa pochodzi od greckiego paidagogos - niewolnik towarzyszący dziecku w szkole (dosłownie "prowadzący dziecko"). Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej. Studia pozwalają brać udział w wychowaniu dzieci.

Pedagogika specjalna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, absolwenci prowadzą zajęcia rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych dla procesów rewalidacji.