Studia na kierunku Akwakultura i bezpieczeństwo żywności łączą w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania i ochrony ekosystemów wodnych oraz bezpieczeństwa żywieniowego człowieka. Student pozyskuje wiedzę z zakresu chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, a także sterowania tymi procesami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Kto będzie idealnym kandydatem na ten kierunek studiów? Przede wszystkim osoba, dla której wiedza z zakresu biologii i chemii nie stanowi większego kłopotu. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej!

Studia na kierunku Analityka żywności i środowiska wodnego łączą wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. Ten kierunek studiów będzie najlepszym wyborem dla osób, które szukają takiego kierunku łączącego wiedzę z zakresu analizy żywności z innymi zagadnieniami. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku stwarza absolwentom świetnie perspektywy na zatrudnienie. Zastanawiasz się jakie? Jeśli chcesz zapoznaj się z realizowanym programem studiów na kierunku Analityka żywności i środowiska wodnego, zapraszamy do dalszej lektury!

Architektura krajobrazu to dziedzina, która zajmuje się kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych. Student zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych, dzięki czemu absolwent będzie potrafił kształtować obiekty architektury zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Kandydaci chcący studiować ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie i posiadać dużą wyobraźnię ze względu na twórczy charakter zawodu.

Głównym celem polityki UE w dziedzinie Bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów. Kierunek Bezpieczeństwo żywności ma za zadanie wykształcić jak najlepszych fachowców w tej dziedzinie. Bezpieczeństwo żywności to z pewnością przyszłościowy kierunek kształcenia. Każdy produkt przed tym jak trafi na półkę, musi przejść szereg testów sprawdzających oraz analizę składu. Absolwenci znajdą zatrudnienie w każdym zakładzie specjalizującym się w produkcji żywności roślinnej i zwierzęcej.

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą oraz rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Biochemia to unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: chemię i biologię, ale także fizykę i matematykę. Jeśli z żaden z tych przedmiotów nie jest Ci straszny, a przyszłości chciałbyś zostać inżynierem, to być może biochemia to właśnie kierunek dla Ciebie? Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia na kierunku Biofizyka mają na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych grupujących fizyków, biologów i chemików, zarówno w ośrodkach krajowych, jak i zagranicznych, zgodnie z potrzebami nowoczesnych placówek naukowo-badawczych, placówek wdrożeniowych i przemysłowych o profilu biotechnologicznym oraz placówek diagnostyki medycznej. Jak wiadomo tym, którym bliżej do przedmiotów ścisłych niż humanistycznych, wiedza fizyczna umożlwia wyjaśnienie najbardziej złożonych problemów teoretycznych.

Bioinformatyka jest nową dziedziną nauk biologicznych, która stosuje techniki i modele komputerowe do przetwarzania informacji gromadzonej w biologicznych bazach danych. Informatyka jest dzisiaj niezbędnym narzędziem służącym do opisu, monitorowania i analizy przebiegu różnych zjawisk w przyrodzie. Pozwala lepiej poznać i zrozumieć rządzące nią prawa. Dlaczego warto rozpocząć ten kierunek studiów i czym różnią się od klasycznych studiów informatycznych? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o bioinformatyce, zapraszamy do lektury!

Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować Bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Możesz wybrać ten kierunek, jeśli jesteś dobry z biologii i chemii lub zdajesz te przedmioty na maturze. Bioinżynieria to kierunek interdyscyplinarny, stworzony z myślą o ludziach zainteresowanych właśnie biologią, chemią, ale też naukami technicznymi.

Mówili, że to studia z przyszłością. Mówili, że łatwo na nich nie będzie. Mówili, że pracę znajdę bez problemów. Mówili prawdę! Bioinżynieria produkcji żywności to mój kierunek studiów. Jestem ich absolwentką. Poszłam na te studia, bo pasowałam do profilu kandydata: cierpliwa, wytrwała, lubiąca matematykę, dysponująca dużą wiedzą z biologii i chemii, posiadająca bardzo dobre oceny z egzaminu maturalnego - dostałam glejt i tak oto rozpoczęła się moja przygoda. Studia trwały trzy i pół roku. Wspominam je bardzo miło. Dlaczego warto je wybrać?

Student kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej będzie przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. Posiądzie również wiedzę i umiejętności w zakresie bioinżynierii pasz, toksykologii itp. Słuchacz tego kierunku będzie konkurencyjny na rynku pracy dzięki znajomości metod biotechnologii w hodowli i produkcji pasz, genetyki molekularnej, embriologii, ale także zasad certyfikacji i systemów jakości. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

Studia międzykierunkowe, które łączą w sobie dwa kierunki: Rybactwo oraz Technologia żywności i Żywienie człowieka. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tych studiów, kandydat powinien posiadać zdolności w różnych dziedzinach wiedzy. Czy to przyszłościowy kierunek studiów? Gdzie pracują absolwenci i jakie zajmują stanowiska? Czy studia są trudne? Czego się na nich nauczę? Czy więcej odbywa sie wykładów, zajęć terenowych czy ćwiczeń laboratoryjnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury!

Biologia to gałąź nauki, która zajmuje się badaniem różnorodności życia. Nauka ta opiera się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, a także powstawaniem nowych gatunków, zależnościami pomiędzy nimi i środowiskiem naturalnym. Maturzyści starający się o przyjęcie na ten kierunek powinni oprócz biologii,  interesować się również naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, ale także wiedzą z chemii, fizyki i matematyki. Biologię możesz studiować na uniwersytetach ogólnych oraz przyrodniczych.

Biotechnologia jest przyszłościowym kierunkiem. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki. Pojawiają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach naszego życia. Celem kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. Przedmioty kwalifikacyjne to biologia, chemia, matematyka i fizyka.

Na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów słuchacze uzyskują wiedzę i kompetencje w zakresie eksploatacji mórz i oceanów. Plan studiów oparty jest na zagadnieniach związanych ze znajomością biologii hydrobiontów, zasadach i prawach funkcjonowania środowiska wodnego, znajomości zasobów, metod oceny ich wielkości oraz zasad prawidłowej eksploatacji, znajomości marikultury, znajomości oceanotechniki, techniki okrętowej, górnictwa i energetyki morskiej. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem studiów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

Farmerstwo to kierunek studiów, którego program zawiera nowe przedmioty o szerokim charakterze. Studia wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie m.in. produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych. Nowy kierunek Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Farmerstwo jako kierunek studiów może być świetną alternatywą dla klasycznego rolnictwa, które prowadzą uczelnie przyrodnicze.

Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarki nieruchomościami. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów i jak pracują absolwenci geodezji i kartografii? Czytaj dalej!

Przedmiotem badań Geofizyki są fizyczne właściwości Ziemi, w tym: magnetyzm, oddziaływania grawitacyjne oraz rozchodzenie się fal sejsmicznych. Przyszły student tego kierunku powinien wykazywać się wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami plastycznym i bardzo dobrym stanem zdrowia. Ten kierunek studiów będzie najlepszym wyborem dla osób, którym nie straszne są nauki ścisłe oraz interesują się tym, jak prawa fizyczne rządzą Ziemią. Podstawą na geofizycę jest oczywiście wiedza fizyczna, matematyczna, a także chemiczna. Chcesz wiedzieć więcej? 

Geologia to nauka, która zajmuje się badaniem Ziemi, jej budowy, własności, historii i procesów w niej zachodzących. Aby podjąć studia na kierunku Geologia niezbędna jest pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania problemów naukowych i logiczne, dedukcyjne myślenie. W tym zawodzie przydatne jest również zainteresowanie przedmiotami z różnych dziedzin nauki, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka. Czy chciałbyś w przyszłości zostać geologiem i prowadzić własne badania? Zanim podejmiesz decyzję, dowiedz się czegoś więcej!

Jak kierować rozwojem gospodarczym i jak układać nasze relacje ze środowiskiem, by zapobiec jego kryzysowi? Jakie działania są niezbędne dla zachowania znośnych warunków życia na Ziemi, w naszym kraju, w miesicie i gminie, w najbliższym otoczeniu? Nauki geograficzne dostarczają podstaw takiej wiedzy, geomonitoring dostarcza narzędzi do wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Założeniem edukacji na kierunku geomonitoring jest nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem studiów?

Kierunek studiów Górnictwo i geologia bazuje na bardzo ważnych dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce). Zanim wybierzesz ten kierunek studiów, dowiedz się czegoś więcej o programie studiów!

Kierunek Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych został przygotowany dla tych kandydatów, którzy zainteresowani są nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do zagospodarowania odpadów. Studenci tego kierunku uzyskają wiedzę dotyczącą zwiększania korzyści gospodarczych poprzez zmniejszanie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Podczas nauki podnasz sposoby zarządzania odpadami, najbardziej efektywne metody oraz podstawy prawne regulujące ochronę środowiska i terenów zielonych w Polsce.

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów będzie osoba, która przede wszystkim wykazuje zainteresowanie taką tematyką jak ochrona środowiska czy zarządzanie nim. Z pewnością przedadzą się również: analityczny umysł, naturalny talent do przedmiotów ścisłych, a także analitycznt sposób myślenia. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku studiów?

Absolwent studiów na kierunku Leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych na wszystkich poziomach zarządzania oraz organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Posiada on również kwalifikacje do pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem. Absolwenci są przygotowani do sporządzania planów gospodarczych i finansowych oraz projektowania inżynieryjnego zagospodarowania lasu czy prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych.

Wybierając uczelnie prowadzące kierunek medycyna roślin możemy liczyć się z rozwijaniem zainteresowań przyrodniczych, zwłaszcza botanicznych i ekologicznych. Uczelnie prowadzące przedmiot prowadzą zajęcia pomagające w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym specjalistom leczącym rośliny i zapobiegającym ich zachorowaniom. Biologiczne, chemiczne i techniczne działania na rzecz zwalczania zagrożeń łączą się z ich rozpoznawaniem i klasyfikacją. Wiedza na temat wirusów, wiroidów, bakterii czy grzybów pogłębiana jest o ich aspekt chorobotwórczy.

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze to nowoczesny rodzaj studiów, który pozwala na kształcenie się w więcej niż jednej dyscyplinie akademickiej. Studia mają na celu kształcenie w zakresie logicznego myślenia, formułowania odpowiednich pytań i odpowiedzi, a także poglądów. Dla kogo są takie studia? Z jednej strony dla niezdecydowanych ścisłowców, którzy nie wiedzą jeszcze, w jakiej dziedzinie się rozwijać. Z drugiej strony dla osób otwartych na nowe, ponieważ te studia wymagają od słuchaczy niestandardowego myślenia.

Mikrobiologia to dział biologii, który zajmuje się badaniem mikroorganizmów oraz wirusów. Do badanych organizmów należą: bakterie, grzyby oraz niektóre porosty. Dlaczego ta dziedzina jest tak ważne? Ze względu na wykorzystanie tego typu badań i diagnostyki mikrobiologicznej. Absolwenci mikrobiologii znajdą pracę wszystkie tam, gdzie produkuje się: kosmetyki, leki, żywność, środki czystości, ponieważ zanim produkt trafi w ręce konsumenta, musi zostać dokładanie przebadany. Mikrobiologia znajduje również zastosowanie w technikach ochrony środowiska.

Student na kierunku Mikrobiologia stosowana posiądzie wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. Będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych oraz będzie dysponował wiedzą z zakresu mikrobiologii ogólnej, wirusologii, mikologii oraz parazytologii. Będzie również umiał pracować z materiałem biologicznym i klinicznym oraz zapozna się z cyklami diagnostycznymi w laboratoriach, w których bada się żywność i inne produkty.

Neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka oraz zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. Studia na kierunku Neurobiologia łączą wiedzę z zakresu biologii, biochemii i farmakologii z anatomią oraz fizjologią, a także psychologią i elementami nauk medycznych. Badania neurobiologiczne, mają znaczenie zarówno poznawcze jak i praktyczne. Choroby o podłożu neurologicznym i psychicznym stanowią coraz większy problem medyczny oraz społeczny.

Oceanografia to idealny kierunek dla tych, którzy interesują się biologią, geologią, ochroną środowiska związaną z morzem oraz organizmami morskimi. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności. Najczęściej są to: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna czy geologia morza (specjalności zależą od uczelni). Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek studiów? Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Zainteresowany? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Oceanografii, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia. W obrocie krajowym i międzynarodowym bardzo ważne miejsce zajmuje Kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe. Zapraszamy do lektury!

Ochrona środowiska naucza jak zapobiegać degradacji środowiska naturalnego oraz właściwego wykorzystania i odnawiania zasobów środowiska. Kierunek ten kładzie nacisk na zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze. Ochrona środowiska przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach: wodzie, glebie i powietrzu. Naucza też jak oceniać stan skażenia. Kandydat planujący studiować ochronę środowiska powinien interesować się ekologią, przedmiotami przyrodniczymi oraz czuć zamiłowanie do przyrody.

Ten interdyscyplinarny kierunek pozwala na zdobycie wiedzy technicznej i przyrodniczej, dzięki której bez trudu absolwent będzie rozwiązywał zadania projektowe, wykonawcze czy kierownicze, dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Student uczy się łączyć wiedzę z różnych dziedzin badawczych, by sprawnie ocenić ilość powstających odpadów na danym terenie, sposób na ich utylizację czy zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zainteresowany?

Ogrodnictwo to jedna z dyscyplin w dziale nauk rolniczych, zajmująca się uprawą roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniem i pielęgnacją terenów zieleni, czyli architekturą krajobrazu. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów do spraw projektowania i pielęgnacji ogrodów, parków oraz innych terenów zieleni zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy po ukończeniu tego kierunku studiów. Studia na kierunku Ogrodnictwo kształcą specjalistów o szerokim profilu zawodowym, zapewniając im zdobycie wszechstronnej wiedzy przyrodniczej.

Przyroda to kierunek, który umożliwia podejmowanie unikalnych w kraju studiów integrujących dyscypliny, gdzie naturalna łączność i wzajemne uzupełnianie się nie zostały dotąd w pełni urzeczywistnione w kształceniu uniwersyteckim i wykorzystane w praktyce. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przyrodniczych oraz pracy indywidualnej i zespołowej. Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący treści dotyczące: biologii, chemii, socjologii, ekologii i wielu innych. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów?

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Składa się z dwóch działów produkcji: roślinnej i zwierzęcej. Studia na kierunku Rolnictwo mają na celu wykształcić specjalistów w dziedzinie produkcji rolnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii i zasad ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Kandydat, który planuje podjąć studia na kierunku Rolnictwo powinien wykazywać zainteresowania z zakresu przedmiotów biologicznych, ekonomicznych, jak i technicznych. Zainteresowany?

Rybactwo to interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie zagadnienia przyrodnicze i nauki o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych, występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. W okresie swojej nauki na tym kierunku student poznaje nowoczesne technologie hodowli ryb użytkowych i ozdobnych (w oparciu o najnowsze zdobycze genetyki), biotechnologię stosowaną w środowisku wodnym i metody zarządzania gospodarką rybną. Czy jest  to tylko kierunek dla amatorów wędkarstwa? Zdecydowanie nie! Absolwenci zyskują specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności.

Kierunek kształcenia Stosowana psychologia zwierząt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt, posiadających  kwalifikacje umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie potrzeb behawioralnych zwierząt w konkretnych warunkach hodowlanych oraz określanie i realizację możliwych sposobów ich zaspokojenia. Czy jest to alternatywa dla weterynarii? Niekoniecznie. Podczas gdy weterynarz przede wszystkim leczy, behawiorysta uczy zachowania, a także stara się pomóc zwierzętom skrzywdzonym przez innych za pomocą terapii wspomogającej.

Kierunek Technika rolnicza i leśna ma charakter techniczno-rolniczy. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę techniczną, uzupełnioną wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa oraz ekologii. Taka wiedza zapewnia nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy jest przyszłościowy? Gdzie absolwenci znajdą pracę po studiach? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka mają charakter techniczno-przyrodniczy. Z pewnością więc przypadną do gustu miłośnikom chemii, fizyki i biologii jednocześnie. Mogą oni wybierać spośród takich specjalności, jak np. żywienie człowieka i nauki konsumenckie, biotechnologia żywności, dietetyka, zarządzanie technologią żywności, a nawet technologia mięsa, fermentacji czy warzyw i owoców. Absolwenci znajdują pracę w zakładach produkujących żywność różnego typu. Najczęściej są zatrudniani jako specjaliści ds. produktu czy jakości.

Kandydaci ubiegający się o miejsce na kierunku Technologię ochrony środowiska mogą zdobyć rzetelną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk o środowisku, a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Jest to kierunek dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować jako specjaliści ds. monitoringu stanu środowiska oraz poziomu zanieczyszczeń wód czy gleb. Jeśli myślisz o tym kierunku studiów, pamiętaj, że podstawą jest wiedza z zakresu biologii, fizyki oraz geografii. Ochrona środowiska to również analiza statystyk.

Weterynaria jest częścią nauk medycznych dotyczących chorób zwierząt. Skupia się na leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego. Studia na kierunku Weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Weterynaria obejmuje nauki szczegółowe, między innymi anatomię, fizjologię, biochemię, patologię zwierząt domowych i hodowlanych czy higienę żywności pochodzenia zwierzęcego.

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej kompleksowej wiedzy i umiejętności osobom, które zajmują się zarządzaniem środowiskiem bądź zamierzają rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o te zagadnienia. Program studiów skierowany jest szczególnie do obecnych i przyszłych urzędników służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji. Jest to kierunek, który łączy bardzo atrakcyjne treści programowe, dlatego osoby, które kończą ten kierunek z pewnością znajdą ciekawą i pełną wyzwań pracę. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Zootechnika to nauka zajmująca się badaniem hodowli i chowu zwierząt oraz użytkowania zwierząt gospodarskich. To idealne studia dla przyszłych hodowców, specjalistów w dziedzinie wykorzystania zwierząt w agroturystyce oraz naukowców - zootechników. Jaka jest różnica pomiędzy weterynarią i zootechniką? Choć programu studiów obu kierunków z pewnością się ze sobą łączą, to zootechnika skupia się przede wszystkim na hodowli zwierząt oraz ich żywieniu oraz rozmnażaniu. Jest to kierunek inżynierski, dlatego umysły ścisłe z pewnością odnajdą się na zootechnice.