Studia Śródziemnomorskie dają możliwość zapoznania się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

W trakcie studiów:
Wybrane przedmioty na kierunku Studia Śródziemnomorskie:
- Wstęp do studiów regionalnych
- Słowo w kulturze
- Modernizacja, globalizacja, cywilizacja: wybrane zagadnienia studiów nad kulturą (filozofia kultury)
- Dzieje Śródziemnomorza do końca wieku XVIII
- Wybrane zagadnienia z kultury regionów
- Audiowizualność w kulturze
- Dzieje Współczesnego Śródziemnomorza
- Metody badań kulturoznawczych

Po studiach:
Umiejętności, jakie nabył absolwent Studiów Śródziemnomorskich umożliwiają mu podjęcie zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, sektorach usług, które wymagają dobrej znajomości języka i kultury krajów śródziemnomorskich.


Kierunki pokrewne : Mediteranistyka