Akustyka to kierunek zajmujący się badaniem zjawisk dźwiękowych, ultradźwiękowych i infradźwiękowych. Akustyka ze względu na swój szeroki zakres i szereg zastosowań uznawana jest za kierunek interdyscyplinarny składający się akustyki ogólnej i stosowanej. Jak na każdym kierunku technicznym, przyda się wiedza z zakresu nauk ścisłych. Najlepszym kandydatem będzie osoba, która dodatkowo interesuje się fizyką i na poziomie szkoły średniej nigdy nie miała z tym przedmiotem problemu. Gdzie pracują absolwenci tego kierunku? Zapraszamy do dalszej lektury!

Jeżeli interesuje Cię sztuka i umiejętność kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka to wybierz studia na kierunku Architektura. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres - od projektowania mebli i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Studia poruszają zagadnienia związane z ochroną zabytków architektury i urbanistyki i prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny.

Osoba planująca rozpocząć studia na kierunku Architektura i urbanistyka powinna wiedzieć, że najważniejsza w tym zawodzie jest zdolność trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych. Kandydat powinien interesować się otaczającym światem, powinna go cechować twórczość, kreatywność i praktyczna umiejętność przekonania innych do swoich pomysłów oraz ich realizacja. Bardzo ważny w tym zawodzie jest sprawny wzrok. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych studenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi.

Architektura krajobrazu to dziedzina, która zajmuje się kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych. Student zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych, dzięki czemu absolwent będzie potrafił kształtować obiekty architektury zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Kandydaci chcący studiować ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie i posiadać dużą wyobraźnię ze względu na twórczy charakter zawodu.

Automatyka i robotyka jako nowoczesna dyscyplina naukowo-techniczna zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Kierunek przygotowuje do tworzenia i odbioru nowoczesnych technologii. Absolwenci są gotowi do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

Na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz wiedzę w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. Jakie zagadnienia są poruszane na zajęciach oraz wykładach?

Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować Bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Możesz wybrać ten kierunek, jeśli jesteś dobry z biologii i chemii lub zdajesz te przedmioty na maturze. Bioinżynieria to kierunek interdyscyplinarny, stworzony z myślą o ludziach zainteresowanych właśnie biologią, chemią, ale też naukami technicznymi.

Biotechnologia jest przyszłościowym kierunkiem. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki. Pojawiają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach naszego życia. Celem kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. Przedmioty kwalifikacyjne to biologia, chemia, matematyka i fizyka.

Jeżeli interesujesz się medycyną molekularną oraz współczesnymi metodami biologii eksperymentalnej, to biotechnologia medyczna jest właśnie dla Ciebie. Biotechnologia medyczna to kierunek studiów, którego treści łączą wiedzę z zakresu biotechnologii i możliwości zastosowania jej dla medycyny, a także punktów wspólnych łączących te dwie, coraz bliższe sobie dziedziny. O tym, że biotechnologia jest przyszłością leczenia nie trzeba chyba nikogo uświadamiać, dlatego jeśli chcesz wiedzieć, gdzie pracują absolwenci i jakie są ich obowiązki, czytaj dalej!

Budownictwo to działalność człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, ale też dziedzina, która zajmuje się ich rozbiórką, np. w sytuacjach gdy budynki nie spełniają wymagań technicznych bądź zajmują miejsce kolejnej budowli. Wyróżnia się budownictwo wodne i lądowe. Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Kierunek studiów budownictwo adresowany jest do osób posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Kandydat na Budownictwo powinien umieć rysować i nie mieć problemów z widzeniem przestrzennym.

Studia są prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmuje taką samą liczbę studentów. Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego przemysłu budowlanego. Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry swojej nauki według jednakowych planów i programów studiów.

Absolwent studiów Edukacja techniczno-informatyczna posiada wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego kierunku, studenci powinni wykazać się wieloma talentami i zainteresowaniami. Absolwent posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Zainteresowany?

Ekoenergetyka jest połączeniem ochrony środowiska z techniką rolniczą i leśną. Absolwenci kierunku Ekoenergetyka posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej.

Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się właśnie na elektronice. Aby dostać się na te studia, należy zdobyć wysokie wyniki na maturze z przedmiotów ścisłych, w szczególności z matematyki, fizyki czy chemii. Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja wybierz, jeśli dobrze czujesz się w matematyce, fizyce i innych naukach ścisłych i chciałbyś przy ich pomocy rozwiązywać problemy życia codziennego. Zdobytą wiedzę z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej będziesz mógł zapewne wykorzystać w pracy nad współczesnymi układami i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technikami informacyjno-pomiarowymi oraz przetwarzaniem danych i graficznej prezentacji wyników. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów? Czytaj dalej!

Studenci Elektrotechniki uczą się jak rozwiązać problemy związanymi z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Czego nauczysz się na tym kierunku? Między innymi komputerowego projektowania oraz zarządzania sieciami i instalacjami, a także opracowywania zabezpieczeń.

Energetyka zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją energii w systemach technicznych o różnej skali z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju kraju. Jest to nie tylko dziedzina wiedzy, ale i gałąź przemysłu, polegająca na przetwarzaniu dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Studiowanie i praktyczne rozwiązywane zagadnień w obszarze energetyki związane jest z elektroenergetyką, techniką cieplną a także eksploatacją i diagnostyką maszyn.

Od lat istnieją pomysły, by w Polsce zbudować elektrownię jądrową. Realizacja tego przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości ma szansę powodzenia. Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści zainteresowani podjęciem studiów muszą doskonale zdać maturę.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy jako fizyka medycznego, czyli wyposażanie go w umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Program studiów obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych, np. medycyna nuklearna, grafika komputerowa (imaging), metody (systemy) komputerowe w medycynie, statystyka w medycynie. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

Fizyka techniczna zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki technicznej pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.

Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarki nieruchomościami. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów i jak pracują absolwenci geodezji i kartografii? Czytaj dalej!

Kierunek studiów Górnictwo i geologia bazuje na bardzo ważnych dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce). Zanim wybierzesz ten kierunek studiów, dowiedz się czegoś więcej o programie studiów!

Gospodarka przestrzenna łączy nauki geograficzne z elementami ekonomii, nauk społecznych, inżynierii, zarządzania i prawa. Gospodarka przestrzenna integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia w tej dziedzinie mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Do najważniejszych cech studenta Gospodarki przestrzennej powinny należeć: wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne, a także sprawny wzrok. Zapraszamy do lektury!

Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Można ją zaliczyć do głównych czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Z roku na rok ta interdyscyplinarna dziedzina nauki wnosi w świat medycyny coraz to nowsze i lepsze rozwiązania. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby fascynację się techniką oraz interesujące się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i chcące nieść pomoc ludziom cierpiącym i walczącym z wynikającymi ze stanu zdrowia ograniczeniami. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Inżynieria chemiczna i procesowa jest dziedziną nauki badającą procesy związane z przepływem płynów oraz przemianami cieplnymi i chemicznymi. Badania te prowadzone są w skali przemysłowej. Na tym kierunku niezbędne są zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich.

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów będzie osoba, która przede wszystkim wykazuje zainteresowanie taką tematyką jak ochrona środowiska czy zarządzanie nim. Z pewnością przedadzą się również: analityczny umysł, naturalny talent do przedmiotów ścisłych, a także analitycznt sposób myślenia. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku studiów?

Uczelnie oferujące kierunek Inżynieria internetu kierują go głównie do młodych ludzi, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a przyszłość zawodową wiążą z branżą informatyczną. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów zostały skomponowane tak, aby absolwenci posiadali nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności. Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać specjalistą IT, na przykład projektantem sieci LAN, administratorem sieci czy programistą, być może jest to kierunek studiów dla Ciebie.

Inżynieria materiałów kompozytowych to nowoczesny kierunek przygotowujący absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach z zakresu tworzyw sztucznych i kompozytowych. Co jest takiego wyjątkowego w tym kierunku? Przede wszystkim program studiów dotyczy bardzo wąskiej dziedziny techniki, co daje absolwentom przewagę nad innymi studentami kierunków technicznych. Dodatkowo, część przedmiotów dotyczy wykorzystania materiałów polimerowych. Jakie inne przedmioty są realizowane na inżynierii materiałów kompozytowych? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Kierunek Inżynieria materiałowa to propozycja naukowa dla osób o uzdolnieniach matematycznych i technicznych. Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi ona podstawę nowoczesnego przemysłu. Inżynieria materiałowa to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. Inżynieria materiałowa jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu.

Jak zostać jednocześnie fizykiem i chemikiem i nie stracić na to całej młodości? Wystarczy wybrać nowy makrokierunek inżynierię nanostruktur, który łączy w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Dzięki rozwojowi przemysłu chemicznego i farmaceutycznego w najbliższych latach wzrastać będzie zapotrzebowania na specjalistów z tych dziedzin. Studia stanowią spore wyzwanie, ale jeśli jesteś wystarczająco ambitny. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do lektury!

Studia Inżynieria odnawialnych źródeł energii przeznaczone są dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją ścieżkę zawodową z sektorem gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych: biopaliw, energii biomasy stałej, energii wiatru, fotowoltaik. W Polsce, innych krajach UE, widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej. Rynek pracy potrzebuje specjalistów z zakresu ochrony środowiska, którzy skończyli kierunek techniczny.

Skoro czytasz ten tekst, to znaczy, że chcesz studiować Inżynierię produkcji. Bardzo dobry wybór! Te studia dają duże możliwości rozwoju i są trampoliną do zdobycia atrakcyjnego zawodu. Inżynierię produkcji stworzono z myślą o ludziach zainteresowanych zarządzaniem i planowaniem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach różnych sektorów gospodarki. W każdym zakładzie pracy musi być grupa doświadczonych menadżerów zarządzających i nadzorujących kolejnymi etapami produkcji. Możesz być jednym z nich. Wystarczy, że staniesz do wyścigu po indeks.

Inżynieria środowiska to jedna z dziedzin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska zmierzające do przywrócenia równowagi. Jest to dyscyplina, nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że cechą niezbędną jest wyobraźnia i twórcze myślenie.

Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu. Student Inżynierii systemów biotechnicznych zdobędzie wykształcenie analogiczne do inżynierii rolniczej. Chce wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Lotnictwo i kosmonautyka to kierunek, który oprócz zdecydowanie ścisłego umysłu, wymaga też stałego doskonalenia się. Jest to bowiem dziedzina, która ewoluuje w szybkim tempie, a nowinki techniczne, bez których specjalista w tej dziedzinie nie może się obejść, pojawiają się dość często. Uczelnie, które rekrutują kandydatów na ten kierunek wymagają nie tylko wykazania się dużą wiedzą, ale i gotowością do poznawania skomplikowanych zagadnień związanych z budową, działaniem i obsługą maszyn powietrznych. Zapraszamy do lektury!

Uczelnie oferujące kierunek Materiały współczesnych technologii skupiają się na przekazaniu studentom nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych. Żacy zdobywają wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowania, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze? Jeśli chciałbyś rozpocząć studia na kierunku Materiały współczesnych technologii, czytaj dalej!

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów kształtuje się umiejętność myślenia systemowego, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania problemów i ich rozwiązywania. Są to studia z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z szerokim przygotowaniem w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Zapraszamy do dalszej lektury!

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Kierunek ten kształci wykwalifikowanych inżynierów mechaników pracujących przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, szczególnie specjalizujących się w technikach komputerowych w mechatronice, mechatronice w pojazdach oraz mechatronice w napędach maszyn. Nie da się ukryć, że jest kierunek jest niezwykle wymagający. Dlaczego warto go wybrać?

Metalurgia to nauka o metalach, obejmująca m.in. przeróbkę plastyczną, odlewnictwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest przeróbka rud metali aż do produktu końcowego. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę dotyczącą właściwości najczęściej wykorzystywanych, ale również uczą się, jak najlepiej zaplanować obróbki i przygotowania poszczególnych metali. Dzięki temu, absolwenci stają się świetnymi specjalistami, którzy znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy metalowe czy stalowe, m.in. w budownictwie czy budowie maszyn.

Czym jest technologia, ale co oznacza przedrostek nano? Nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Ta gałąź nauki znajduje zastosowanie niemal wszędzie, na przykład w medycynie, robotyce oraz wielu innych. Można ją studiować na kierunku Fizyka. Jest to propozycja nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

Studentami kierunku Nanotechnologie i nanomateriały mogą zostać absolwenci uczelni, którzy posiadają dyplom inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych. W trakcie dalszej nauki, studenci rozwijają swoją wiedzę z dziedziny fizyki i technicznych zastosowań fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Ponadto posiadają umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów. Dlaczego warto wybrać studiować na tym kierunku studiów?

Uczelnie wprowadzające do swojej oferty kierunek Nawigacja odpowiadają na rosnące potrzeby rynku. Dynamiczny rozwój transportu wodnego stworzył popyt na specjalistów, wyposażonych w umiejętności techniczno-zawodowe w zakresie posługiwania się systemami i urządzeniami nawigacyjnymi. Takich właśnie umiejętności nabywa student decydujący się na wybór kierunku Nawigacja. Jakie należy mieć predyspozycje? Jakie przedmioty zdawać na maturze? Co obejmuje program studiów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdzie w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury!

Kandydaci na kierunek Oceanotechnika powinni wykazywać zainteresowanie tematyką z zakresu budowy i eksploatacji statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych, gdyż ten kierunek studiów dotyczy właśnie tego. Praca zawodowa po ukończeniu Oceanotechniki jest w głównej mierze związana z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych, organizowaniem i nadzorowaniem ich produkcji i prac remontowych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych. Jakie przedmioty należy zdawać na maturze, aby dostać się na te studia?

Oczy to jeden z najwrażliwszych, najbardziej złożonych i najważniejszych narządów ludzkiego ciała. Są bardzo precyzyjnym mechanizmem. Jeśli działają prawidłowo, odbieramy świat z całą gamą odcieni. Jeżeli coś się w nich "zatnie", potrzebujemy specjalisty, który zajmie się ich "naprawą". Takim człowiekiem jest optometrysta - absolwent kierunku studiów o nazwie optometria. Optometria wywodzi się z nauk ścisłych. Powiązana jest z fizyką i medycyną. Zajmuje się badaniem procesów widzenia. Optometryści używają do zbadania wzroku specjalistycznych przyrządów.

Optyka to studia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii. Zajmuje się ona tematem badania i mierzenia światła, a także badania refrakcji oraz diagnozowania układu wzrokowego. Co powinien umieć i wiedzieć idealny kandydat na te studia? Przede wszystkim osoba, która chce wybrać optykę jako kierunek studiów powinna być zainteresowaną fizyką. Dobre podstawy matematyki oraz chemii również w niczym nie przeszkodzą. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów i gdzie pracują absolwenci? Zapraszamy do lektury!

Studenci kierunku Papiernictwo i poligrafia zdobywają wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Dlaczego jest to przyszłościowy kierunek studiów? Przede wszystkim dlatego, że absolwenci kończący Papiernictwo i poligrafię posiadają odpowiednie umiejętności, aby od razu rozpocząć pracę. Po drugie, jest to bardzo wąska specjalizacja, co zwiększa szansę studenta na świetne zatrudnienie. Jest to kierunek typowo techniczny, a wiedza z przedmiotów ścisłych, szczególnie z chemii, jest niezbędna.

Kierunek Recykling materiałów jest doskonałym wyborem dla tych, którzy interesują się dbaniem o środowisko i jego prawidłowy rozwój. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów.Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach.

Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych dają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Słuchacz tego kierunku zdobywa umiejętności z zakresu procesu rewitalizacji dróg wodnych, potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym, wykonawczym i eksploatacyjnym, dotyczące obiektów technicznych sfery wodnej. Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku?

Kierunek Technika rolnicza i leśna ma charakter techniczno-rolniczy. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę techniczną, uzupełnioną wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa oraz ekologii. Taka wiedza zapewnia nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy jest przyszłościowy? Gdzie absolwenci znajdą pracę po studiach? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek studiów Technologia chemiczna kształci specjalistów z zakresu technologii chemicznej dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, związanych z wybraną specjalnością, m.in.: chemia i technologia polimerów, biotechnologia i technologia kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i chemii przemysłowej, analityka techniczna i przemysłowa, technologia leków. Student na kierunku Technologia chemiczna zdobywa wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, a także chemicznych procesów technologicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i w życiu.

Kandydaci na kierunek Technologia drewna powinni wykazywać zainteresowanie techniką oraz posiadać zdolności manualne. Kierunek łączy w sobie naukę o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz organizację drzewnictwa i ekonomikę. Po zakończeniu nauki absolwenci sprawdzą się na stanowiskach specjalistycznych w zakresie doradztwa doboru odpowiedniego drewna do projektu. W ciągu kilku semestrów dowiedzieli się wszystkiego o obróbce drewna, jego wytrzymałości i sposobach wykorzystania. Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze? Czytaj dalej!

Na kierunku Technologie energii odnawialnej słuchacz nauczy się wykorzystania ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to nowoczesny oraz efektywny sposób pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod, jakie przyswoją sobie słuchacze tego kierunku, ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia, jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

Kierunek obejmuje tematykę z zakresu bezpieczeństwa i obronności, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii i informatyki. Celem tego kierunku jest wykształcenie w studentach systemowego myślenia w kategorii bezpieczeństwa. Musi być to zasada nadrzędna we współczesnym świecie charakteryzującym się niepewnością i ryzykiem. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.

Telekomunikacja to nowoczesny kierunek studiów, na którym studenci zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną z takich dziedzin jak: zarządzanie w teleinformatyce, systemy i sieci telekomunikacyjne, radiokomunikacja i techniki multimedialne. Dzięki tej wiedzy będą mogli objąć po zakończeniu studiów specjalistyczne stanowiska. Studia na kierunku Telekomunikacja realizowane są na poziomie studiów I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po zakończeniu pierwszego roku studiów studenci zobligowani są do wyboru ścieżki specjalizacyjnej. Chcesz wiedzieć więcej?

Ukończenie makrokierunku Wirtotechnologia pozwala z powodzeniem patrzeć na rynek pracy. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresów nauk o metalach i pakietów programowych. Tak kompletna wiedza będzie mile widziana u przyszłego pracodawcy. Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby pozytywnie przejść przez proces rekrutacyjny? Jakie ćwiczenia i wykłady odbywają się w ramach programu studiów? Osoba z jakimi predyspozycjami poradzi sobie na tym kierunku? I wreszcie – czy Wirtotechnologia to wymagający kierunek?

Program Włókiennictwa obejmuje przedmioty ścisłe, dlatego przyszłym kandydatom niezbędna będzie ich dobra znajomość oraz łatwe przyswajanie, z informatyką włącznie. Przyszli studenci tego kierunku powinni również interesować się tematyką włókienniczo-tekstylną oraz naukami technicznymi i technologicznymi. Studenci kierunku Włókiennictwo zdobędą wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych i szeroką wiedzę z zakresu technologii wytwarzania nowoczesnych wyrobów włókienniczych stosowanych w sektorze odzieżowym i innych obszarach działalności człowieka, np. w budownictwie i motoryzacji.

Studia na unikatowym kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologię przygotowują kadry dla rozwijających się dziedzin przemysłu materiałowego opartego na nowoczesnych technologiach. Są to studia interdyscyplinarne, które kształcą specjalistów w zakresie doboru odpowiednich materiałów oraz technologii wytwarzania. Dzięki temu absolwenci z pewnością znajdą zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach produkcyjnych, które szukają specjalistów w tym zakresie. Po tym kierunku znajdziesz również pracę w laboratoriach badawczych. Zainteresowany?

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria produkcji ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą oraz umiejętnościami menadżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w polskim przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania oraz technik produkcji), poszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat zarządzania  i inżynierii produkcji!

Zarządzanie inżynierskie łączy w sobie wiedzę inżynierską i menedżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. Program studiów zawiera nie tylko przedmioty ogólne, ale i techniczne. To doskonałe połączenie dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wykształcenie techniczne, ale w przyszłości nie chcieliby pracować na stanowiskach specjalistycznych, a kierowniczych. Dlatego jeśli chcesz skończyć kierunek z perspektywami na zatrudnienie, być może zarządzanie inżynierskie jest właśnie dla Ciebie! Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

Uczelnie oferujące kierunek Zarządzanie techniką mają na celu wykwalifikowanie specjalistów posiadających umiejętności wielokierunkowego spojrzenia na technikę. Przedsiębiorstwa wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie najważniejsze cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie: znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych. Gdzie absolwenci znajdują pracę? Czytaj dalej!