Będą kolejne zmiany w nauce i szkolnictwie wyższymMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło "Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030”. Znalazły się w nim m.in. 4-letni cykl finansowania uczelni, zwiększenie ilości umów zawieranych na czas nieokreślony wśród naukowców oraz możliwość, by studenci mieli istotny wpływ na kształtowanie toku swoich studiów. "Zmian dokonaliśmy dotychczas bardzo wiele, ale sądzimy, że konieczne są następne" - powiedziała dziennikarzom minister nauki i szkolnictwa wyższego, Lena Kolarska-Bobińska.

O propozycjach ujętych w "Programie rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030” minister powiedziała, że "będzie to druga fala zmian”. Jednocześnie dodała, że zmiany wprowadzone w nauce i szkolnictwie wyższym w latach 2007-2015 zapewniły znacznie większą autonomię uczelniom, pozwoliły na lepsze dostosowanie programów studiów do wymagań rynku pracy i przekazały znaczną część decyzji odnośnie finansowania badań środowisku akademickiemu. Lena Kolarska-Bobińska przyznała jednak, że przed polską nauką stoi nadal wiele wyzwań. To m.in. rosnący niż demograficzny, szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, konkurencja międzynarodowa o środki na badania i konkurencja uczelni o zagranicznych kandydatów na studia.

Zaprezentowany program zakłada podział istniejących uczelni na trzy typy: uczelnie badawcze, uczelnie dydaktyczne oraz uczelnie badawczo-dydaktyczne. "Zakładamy, że każda uczelnia przygotuje własną strategię i koncepcję na podstawie analizy swoich mocnych stron, ambicji, planów" - powiedziała Kolarska-Bobińska.

Minister poinformowała też o innej zmianie, która dotyczy szkół wyższych. "Chcemy, żeby uczelnie oceniane były w cyklu czteroletnim" - stwierdziła minister. Dzięki temu finansowanie szkół wyższych powiązane byłoby ściśle z ich wynikami uzyskanymi w wyniku ewaluacji jednostek naukowych, która prowadzona jest co cztery lata. "Oznacza to też dużo większą stabilizację finansową dla uczelni" - dodała minister. Na razie uczelnie finansowane są w trybie rocznym.

Resort planuje też pewne zmiany dotyczące polityki kadrowej. "Należy wprowadzić zasadę habilitowania się poza jednostką, w której się jest zatrudnionym" - oznajmiła minister. Ma to poprawić mobilność środowiska akademickiego, która w tej chwili jest na dość niskim poziomie w porównaniu z Europą Zachodnią.

W programie znalazła się również propozycja odnosząca się do form zatrudniania w środowisku akademickim. Resort nauki chce, by w szkolnictwie wyższym było mniej umów okresowych, a pracownicy naukowi zatrudniani byli na czas nieokreślony. Minister zaznaczyła, że jednak musi to być powiązane z możliwością rozwiązania takiej umowy, jeśli pracownik otrzyma negatywną ocenę okresową lub jeśli nie uzyska na czas wymaganego stopnia naukowego.

Kolarska-Bobińska wspominała też o zmianach dotyczących studentów - "Chcielibyśmy dać studentom większą szansę na decyzję o wyborze kierunku studiów w ich trakcie". Zdaniem szefowej resortu, studenci powinni mieć większe możliwości w zakresie kształtowania indywidualnego toku studiów.

"Ten dokument powstał w wyniku dyskusji i prac ekspertów i środowiska. Wiemy, że bez względu na to, kto będzie rządził, środowisko będzie miało dokument, który wyznacza pewne kierunki, zmiany" – powiedziała na zakończenie Lena Kolarska-Bobińska.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce