Finał prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym"Jesteśmy już o krok od wypracowania ustawy, która rzeczywiście może być konstytucją polskiej nauki" - ocenił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, w trakcie poniedziałkowej konferencji "Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym".

W poniedziałek w Warszawie Jarosław Gowin wziął udział w konferencji "Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym". W czasie swojego wystąpienia szef resortu nauki poinformował, że projekt ustawy ma zostać przedstawiony na Narodowym Kongresie Nauki, który odbędzie się 19-20 września w Krakowie. Później nastąpią trzymiesięczne konsultacje środowiskowe i uzgodnienia międzyresortowe. Projekt nowej ustawy ma trafić pod obrady rządu w drugiej połowie grudnia.

Ustawa miałaby zacząć obowiązywać od początku roku akademickiego 2018/2019. Jarosław Gowin zapewnił jednocześnie, że jej wejście w życie nie oznacza na uczelniach natychmiastowych zmian "o 180 stopni". MNiSW pracuje bowiem nad harmonogramem wprowadzania poszczególnych elementów ustawy. Nowe zasady wyłaniania władz uczelni wejdą w życie od roku 2020, a nowe zasady ewaluacji - od 2021 r.

Gowin zaprosił też środowisko akademickie do refleksji nad stanem polskiego państwa.

"Po 1989 r. my Polacy osiągnęliśmy wiele rzeczy, z których możemy być naprawdę, szczerze dumni. Ale mam narastające poczucie (...), że jedna rzecz nam się nie udała - że zbudowaliśmy zły model państwa. Jakie to jest państwo? (...) To państwo - powiedziałbym - nadopiekuńczo-biurokratyczne. Państwo, które w imię troski o obywatela na każdym kroku ogranicza naszą wolność. Takie państwo, które bierze obywatela za rękę i prowadzi krok po kroku" - wyliczał wicepremier. Jako przykład nieoptymalnego działania państwa podał obecną ustawę o szkolnictwie wyższym, która - jego zdaniem - jest "przeregulowana" i "ogranicza autonomię uczelni".

Minister zapewnił też, że celem reformy nie jest skrócenie kadencji organów uczelni, jej ciał przedstawicielskich czy Konferencji Rektorów, gdyż nowa ustawa wejdzie w życie bez naruszania kadencji.

W ramach reform radykalnemu zmniejszeniu ma ulec liczba przepisów wykonawczych a do ustawy 2.0 włączony zostanie zakres czterech obecnych ustaw: ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy i kredytach i pożyczkach studenckich. W wyniku reform wzrośnie natomiast rola statutu uczelni, ale też odpowiedzialność środowiska akademickiego za wypracowanie rozwiązań dla swoich jednostek.

"W ustawie i rozporządzeniach nie będziemy już mogli szukać instrukcji obsługi uczelni" - powiedział minister.

Podsumowując dotychczasowe prace nad tzw. ustawą 2.0 minister podkreślił, że już dziś widać, iż "wokół zrębów podstawowych rozstrzygnięć ustawowych jest bardzo szerokie porozumienie wewnątrz środowiska akademickiego - oraz między środowiskiem akademickim a rządem". Według niego pomiędzy wizją ministerstwa a środowiskiem akademickim doszło do "bardzo szeroko zakrojonego porozumienia".

Źródło: PAP - Nauka w Polsce