Do tej pory mieliśmy naukę w Polsce podzieloną na 8 obszarów, 22 dziedziny i 102 dyscypliny. Teraz pojawiły się w to miejsce 44 dyscypliny naukowe i 3 artystyczne - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło rozporządzenie w tej sprawie. Podział nauk cały czas budzi wątpliwości w środowisku naukowym w Polsce.

Najgłośniejszą awanturę o proponowany podział nauk wywołali astronomowie, oburzeni projektowanym włączeniem ich nauki do nauk fizycznych. Postawili na swoim - mają “swoją” dziedzinę nauki. Do tej pory oburzają się np. specjaliści od geodezji i kartografii, którzy zostali włączeni do “inżynierii lądowej i transportu”. Wątpliwości naukowców wiążą się m.in. z podziałem środków finansowych w ramach dyscyplin czy też funkcjonowaniem systemu publikacji w czasopismach fachowych w tych obszarach nauki, które tracą swój dotychczasowy status niezależnej dyscypliny naukowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tłumaczy, że problemem było do tej pory zbytnie rozdrobnienie dziedzin oraz problem z rzetelną oceną pracy naukowców, bo zbyt mała ich liczba pracowała w niektórych wąskich dyscyplinach. Nowy podział ma nie mieć wpływu na tworzenie kierunków studiów. Mogą być tworzone takie kierunki, które łączą różne dyscypliny czy też dotyczą węższego obszaru jednej z dyscyplin.Punktem wyjścia do budowy klasyfikacji była systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2018 roku.

Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia, bez zmian,
 • filozofia, bez zmian
 • historia, bez zmian
 • językoznawstwo, bez zmian
 • literaturoznawstwo, bez zmian
 • nauki o kulturze i religii, do tej pory etnologia; kulturoznawstwo; religioznawstwo
 • nauki o sztuce, do tej pory historia sztuki; nauki o sztuce
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka, bez zmian
 • automatyka, elektronika i elektrotechnik, do tej pory automatyka i robotyka; elektronika; elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja, do tej pory informatyka (dziedzina nauk technicznych); telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna, do tej pory biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna, do tej pory inżynieria chemiczna; technologia chemiczna (dziedzina nauk technicznych); biotechnologia (dziedzina nauk technicznych w zakresie biotechnologii
 • inżynieria lądowa i transport, do tej pory budownictwo; geodezja i kartografia; transport
 • inżynieria materiałowa, do tej pory inżynieria materiałowa; metalurgia; włókiennictwo (w zakresie materiałów); towaroznawstwo (w zakresie materiałów)
 • inżynieria mechaniczna, do tej pory budowa i eksploatacja maszyn; inżynieria produkcji; mechanika; włókiennictwo (w zakresie urządzeń); inżynieria rolnicza
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, do tej pory energetyka; górnictwo i geologia inżynierska; inżynieria środowiska; ochrona i kształtowanie środowiska (dziedzina nauk rolniczych)
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne, bez zmian
 • nauki medyczne, do tej pory biologia medyczna; medycyna; stomatologia
 • nauk o kulturze fizycznej, bez zmian
 • nauki o zdrowiu, bez zmian
Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne, do tej pory leśnictwo; drzewnictwo
 • rolnictwo i ogrodnictwo, do tej pory agronomia; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny; ogrodnictwo;
 • technologia żywności i żywienia; do tej pory technologia żywności i żywienia; towaroznawstwo (w zakresie produktów spożywczych); biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny
 • weterynaria, do tej pory dziedzina nauk weterynaryjnych; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny
 • zootechnika i rybactwo - do tej pory zootechnika; rybactwo; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny
Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse, do tej pory ekonomia (z wyłączeniem zakresu dotyczącego gospodarki przestrzennej); finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, do tej pory ekonomia (w zakresie gospodarki przestrzennej); geografia (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej)
 • nauki o bezpieczeństwie, do tej pory nauki o bezpieczeństwie; nauki o obronności
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach do tej pory nauki o mediach; nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; bibliologia i informatologia
 • nauki o polityce i administracji, do tej pory nauki o polityce; nauki o polityce publicznej; nauki o administracji (z wyłączeniem zakresu dotyczącego prawa administracyjnego); nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk humanistycznych)
 • nauki o zarządzaniu i jakości, do tej pory nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk ekonomicznych); towaroznawstwo (w zakresie zarządzania jakością i produktem)
 • nauki prawne, do tej pory prawo; nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)
 • nauki socjologiczne, do tej pory socjologia; nauki o rodzinie
 • pedagogika, bez zmian
 • prawo kanoniczna, bez zmian
 • psychologia, bez zmian
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • astronomia, bez zmian
 • informatyka, do tej pory informatyka (dziedzina nauk matematycznych)
 • matematyka bez zmian
 • nauki biologiczne, do tej pory biochemia (dziedzina nauk biologicznych); biofizyka (dziedzina nauk biologicznych); biologia; biotechnologia (dziedzina nauk biologicznych); ekologia; mikrobiologia; ochrona środowiska (dziedzina nauk biologicznych)
 • nauki chemiczne, do tej pory biochemia (dziedzina nauk chemicznych); biotechnologia (dziedzina nauk chemicznych); chemia; ochrona środowiska (dziedzina nauk chemicznych); technologia chemiczna (dziedzina nauk chemicznych)
 • nauki fizyczne, do tej pory biofizyka (dziedzina nauk fizycznych); fizyka
 • nauki o Ziemi i środowisku, do tej pory geofizyka (dziedzina nauk o Ziemi); geofizyka (dziedzina nauk fizycznych); geografia (z wyłączeniem zakresu dotyczącego geografii społeczno-ekonomicznej); geologia; oceanologia
Dziedzina nauk teologicznych
 • nauki teologiczne, bez zmian
Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne, do tej pory dziedzina sztuk filmowych; dziedzina sztuk teatralnych sztuki muzyczne, do tej pory dyrygentura; instrumentalistyka; kompozycja i teoria muzyki; reżyseria dźwięku; rytmika i taniec; wokalistyka
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, do tej pory sztuki piękne; sztuki projektowe; konserwacja i restauracja dzieł sztuki