Kierunek obejmuje tematykę z zakresu bezpieczeństwa i obronności, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii i informatyki. Celem tego kierunku jest wykształcenie w studentach systemowego myślenia w kategorii bezpieczeństwa. Musi być to zasada nadrzędna we współczesnym świecie charakteryzującym się niepewnością i ryzykiem. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.

W trakcie studiów:

Przedmioty, które znajdują się w programie nauczania kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa:
- Socjologia i metody badań socjologicznych,
- Podstawy prawoznawstwa,
- Prawa człowieka i ich ochrona,
- Konstytucyjny system organów państwowych,
- Taktyka i technika operacyjna,
- Techniczne systemy zabezpieczające obiekty i łączność,
- Współczesne materiały inżynierskie,
- Zintegrowane systemy wytwarzania,
- Metody optymalizacji,
- Globalna infrastruktura informacyjna,
- Teoria informacji i kodowania,
- Dźwignice i maszyny robocze.

Po studiach:
Absolwenci kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa znajdą zatrudnienie w:
- instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym (policja, straż pożarna, służby ratownicze, centra kryzysowe);
- zakładach o wysokim stopniu zagrożenia (lotniska, porty,
rafinerie, kolej)
- sztabach kryzysowych jednostek administracji państwowej i lokalnej).

Grupy kierunkow : Techniczne