Podstawowym celem kierunku studiów Zarządzanie publiczne jest dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji non-profit. Istotnym przesłaniem kierunku jest założenie, że ma kształcić specjalistów od zarządzania dowolnym obszarem sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zarządzanie publiczne to kierunek wzorowany na modelach programów uczelni zagranicznych.

W trakcie studiów: 
Program kształcenia na Zarządzaniu publicznym zakłada przekazanie wiedzy dotyczącej instrumentów wykorzystywanych w procesie zarządzania organizacjami sektora publicznego, nowoczesnych metod służących budowaniu przewag konkurencyjnych jednostek terytorialnych oraz kreowaniu rozwoju społeczno - gospodarczego, rozwiązań w zakresie współpracy administracji publicznej z otoczeniem, a także wykształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w organizacjach sektora publicznego. 
 
Po studiach: 
Po ukończeniu kierunek Zarządzanie publiczne będziesz posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadr organizacji sektora publicznego i non-profit. Ponadto uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe

Kierunki pokrewne : Prawo w administracji i gospodarce | Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej